KE z nowym podejściem do umów handlowych zielonego i sprawiedliwego wzrostu

12 lipca 2022

Komisja Europejska czyni ważny krok w kierunku bardziej ekologicznej, sprawiedliwej i zrównoważonej wymiany handlowej UE. Przedstawiono nowy plan zwiększenia wpływu umów handlowych UE na ochronę środowiska i praw pracowniczych na całym świecie. W swoim komunikacie zatytułowanym „Siła partnerstw handlowych: razem na rzecz ekologicznego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego” KE proponuje działania, które poprawią wdrażanie i egzekwowanie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE.

Obiecaliśmy, że wymiana handlowa stanie się bardziej zrównoważona i dzisiaj wywiązujemy się z tej obietnicy. Zawierane przez nas umowy handlowe umacniają pozycję UE na arenie światowej oraz wspierają wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój, ale teraz chcemy sprawić, aby stały jeszcze silniejszym motorem pozytywnych zmian. W tym celu będziemy współpracować z naszymi partnerami i wspierać ich wysiłki. Będziemy skuteczniej egzekwować postanowienia umów, a w przypadku niewywiązania się z kluczowych zobowiązań dotyczących pracy i klimatu będziemy nakładać sankcje – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu.

Wszystkie współczesne umowy handlowe zawierane przez UE obejmują rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, w tym szereg wzajemnie uzgodnionych zobowiązań. W publikowanym komunikacie określono priorytety polityczne i kluczowe działania w zakresie polityki, które jeszcze bardziej zwiększą skuteczność obecnego podejścia do handlu i zrównoważonego rozwoju – opartego na zaangażowaniu oraz mającego mocne fundamenty w postaci międzynarodowych ram i norm – poprzez położenie nacisku na skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowanie. To nowe podejście przewiduje w szczególności stosowanie sankcji handlowych w przypadku naruszeń podstawowych postanowień dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju. W stosownych przypadkach będzie ono stosowane zarówno w ramach przyszłych, jak i już prowadzonych negocjacji.

Nowe podejście do handlu i zrównoważonego rozwoju obejmuje w szczególności następujące aspekty:

Zorientowana na wyniki i oparta na priorytetach współpraca z krajami partnerskimi 

  • Aby osiągnąć lepsze wyniki, będziemy negocjować z krajami partnerskimi zindywidualizowane cele i terminowe plany działania;
  • Aby poprawić przestrzeganie międzynarodowych norm pracy i ochrony środowiska, zaangażujemy się ściślej w proces współpracy z partnerami handlowymi, w tym poprzez pomoc techniczną i finansową.
  • Zacieśnimy współpracę zarówno z państwami członkowskimi, jak i z Parlamentem Europejskim w celu monitorowania i realizacji zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju.
  • Będziemy dążyć do otwarcia nowych rynków dla importu i eksportu ekologicznych towarów i usług oraz surowców, co ma szczególne znaczenie dla zwiększenia dywersyfikacji w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

 Zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego i wsparcia na jego rzecz 

  • Ułatwiamy społeczeństwu obywatelskiemu i wewnętrznym grupom doradczym składanie skarg w sprawie naruszeń zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Aktualizujemy wytyczne operacyjne dotyczące pojedynczego punktu kontaktowego, aby wprowadzić harmonogramy, których będzie co do zasady przestrzegać Komisja podczas rozpatrywania skarg dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju;
  • Wewnętrzne grupy doradcze będą w większym stopniu uczestniczyć w projektach pomocy technicznej i w spotkaniach z państwami członkowskimi UE;
  • Zapewnimy większą przejrzystość prac wewnętrznych grup doradczych, w tym poprzez publikowanie wykazów organizacji uczestniczących;
  • Jeszcze bardziej wzmocnimy rolę unijnych wewnętrznych grup doradczych, zapewniając zasoby potrzebne do ich działalności.

Większy nacisk na wdrażanie i egzekwowanie

  • Etap sprawdzania zgodności z przepisami w ramach standardowej procedury rozstrzygania sporów między państwami zostanie rozszerzony, tak że będzie uwzględniać rozdział umów handlowych UE dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że strona uznana za naruszającą którekolwiek zobowiązanie w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju będzie musiała niezwłocznie poinformować, w jaki sposób wdroży sprawozdanie panelu, i wywiązać się z zobowiązań w określonym terminie;
  • Uwzględnimy możliwość stosowania – jako ostateczny środek – sankcji handlowych za istotne naruszenia porozumienia klimatycznego z Paryża i podstawowych norm pracy MOP.

Kontekst

Wszystkie współczesne umowy handlowe zawierane przez UE obejmują już rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju. Ich postanowienia wymagają podejmowania stałych i konsekwentnych działań zmierzających do ratyfikacji podstawowych konwencji MOP, a także skutecznego wdrożenia konwencji MOP i wielostronnych umów środowiskowych już ratyfikowanych przez każdą ze stron, takich jak porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu i Konwencja o różnorodności biologicznej.

W 2018 r. służby Komisji opracowały dokument roboczy pt. „Informacje zwrotne i przyszłe działania dotyczące poprawy wdrażania i egzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w zawieranych przez UE umowach o wolnym handlu” (15-punktowy plan działania), który zawiera wytyczne dotyczące poprawy wdrażania i egzekwowania tych rozdziałów. Zgodnie z planem ogłoszonym przed Parlamentem Europejskim we wrześniu 2020 r. i opisanym szczegółowo w komunikacie dotyczącym przeglądu polityki handlowej z lutego 2021 r., Komisja rozpoczęła wczesny przegląd 15-punktowego planu działania.

W ramach przeglądu, którego wyniki wykorzystano w przedstawionym dziś komunikacie, Komisja zleciła niezależną analizę porównawczą umów handlowych państw trzecich pod kątem praktyk w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju. W analizie tej potwierdzono, że UE należy do ścisłej czołówki państw promujących zrównoważony rozwój za pomocą umów handlowych. Aby zebrać od jak najszerszego grona obywateli i interesariuszy opinie na temat możliwości ulepszenia obecnego podejścia i zwiększenia jego skuteczności, Komisja przeprowadziła również otwarte konsultacje publiczne. Zaangażowała się też w szeroko zakrojoną debatę z udziałem państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Dodatkowe informacje

Komunikat pt. „Siła partnerstw handlowych: razem na rzecz zielonego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego” 

Zaktualizowane wytyczne operacyjne dotyczące pojedynczego punktu kontaktowego i mechanizmu składania skarg w związku z egzekwowaniem unijnych umów i porozumień handlowych

Nota informacyjna

Więcej informacji o handlu i zrównoważonym rozwoju

 

Źródło: ec.europa.eu