KE przedstawia zalecenia mające na celu przyspieszenie wprowadzania energii z OZE przed rocznicą REPowerEU

20 maja 2024

Komisja Europejska zapewnia państwom członkowskim dodatkowe wsparcie w celu przyspieszenia wdrażania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia importu paliw kopalnych z Rosji. Komisja przyjęła szereg nowych i zaktualizowanych zaleceń i wytycznych w celu usprawnienia wydawania pozwoleń i aukcji dotyczących OZE. 

Szybsze i prostsze procedury wydawania pozwoleń

W zaktualizowanym zaleceniu w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń i towarzyszących mu wytycznych Komisja zwraca uwagę na sposoby usprawnienia procedur planowania i wydawania pozwoleń w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i powiązanych projektów infrastrukturalnych w UE. Zaktualizowane wytyczne dotyczące wydawania pozwoleń zawierają przykłady dobrych praktyk w zakresie szybszych i prostszych procedur wydawania zezwoleń. Podkreślają też znaczenie cyfryzacji i udziału społeczności, zasobów ludzkich i umiejętności.

KE przyjęła również dalsze wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii są to miejsca, w których realizacja projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych nie powinna mieć znaczącego wpływu na środowisk. Kluczowe elementy wyboru takich obszarów to dostępność narzędzi cyfrowych do planowania i mapowania oraz dane dotyczące zdolności w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i potencjalnego wpływu na środowisko. W swoich wytycznych Komisja podkreśla również rolę odpowiedniego zaangażowania zainteresowanych stron i konsultacji publicznych w celu ułatwienia skutecznego wyznaczenia obszarów przyspieszonego rozwoju.

Ulepszony projekt aukcji

Aukcje odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz mogą wspierać stały i zrównoważony wzrost gospodarki UE. Zalecenie i wytyczne Komisji sprawią, że procedury staną się bardziej zharmonizowane i skuteczne. Pomogą one państwom członkowskim w opracowaniu aukcji uwzględniających cele takie jak jakość, wkład w odporność i zrównoważenie środowiskowe. Stosowanie kryteriów pozacenowych umożliwi nagradzanie projektów o wyższej wartości dodanej.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć widoczność i przewidywalność dla inwestorów w całym łańcuchu wartości energii ze źródeł odnawialnych, Komisja zaktualizowała również unijną platformę rozwoju odnawialnych źródeł energii – system internetowy. Dzięki niej państwa członkowskie będą publikować podstawowe informacje na temat swoich harmonogramów aukcji. Informacje te powinny obejmować częstotliwość aukcji, zdolności wytwórcze sprzedawane na aukcji, planowany budżet i kwalifikujące się technologie.  Platforma zapewni przedsiębiorstwom pojedynczy punkt informacyjny na potrzeby wszystkich planowanych aukcji energii ze źródeł odnawialnych w całej UE.

Kontekst ogólny

Energia ze źródeł odnawialnych jest kluczowym elementem unijnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a także planu REPowerEU, aby stopniowo wycofywać import rosyjskich paliw kopalnych. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii UE dąży do osiągnięcia 45-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., przy czym prawnie wiążący minimalny cel wynosi co najmniej 42,5 %. Przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ułatwia szereg unijnych narzędzi budżetowych i politycznych, w tym rozdziały REPowerEU krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz zmienione rozporządzenie TEN-E, które wspiera rozwój transgranicznych projektów dotyczących czystej energii.

W procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną emisyjnie konkurencyjność UE będzie w dużym stopniu zależeć od jej zdolności do opracowywania i produkcji czystych technologii. W zeszłym roku Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu i zaproponowała akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie mając na celu wsparcie krajowej zdolności produkcji technologii neutralnych emisyjnie. W szczególności w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii podjęto ostatnio konkretne inicjatywy dążące do zapewnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego. W szczególności mowa o europejskim planie działania na rzecz energii wiatrowej i Europejskiej karcie wiatrowej, a także Europejskiej karcie słonecznej.

Źródło: ec.europa.eu