KE proponuje sposoby na redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r.

10 lutego 2024

Komisja Europejska opublikowała szczegółową ocenę skutków dotyczącą możliwych sposobów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na tej podstawie KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

Komisja uzgodni wniosek ustawodawczy z państwami członkowskimi i PE oraz przedstawi projekt po wyborach europejskich. Regulacja zostanie opracowana z uwzględnieniem wymogów określonych przez unijne prawo o klimacie.

W swoim komunikacie KE określa następujące warunki niezbędne do osiągnięcia celu 90%:

  • pełne wdrożenie uzgodnionych ram na 2030 r.,
  • zapewnienie konkurencyjności przemysłu europejskiego,
  • większy nacisk na sprawiedliwą transformację,
  • równe warunki działania z partnerami międzynarodowymi,
  • strategiczny dialog na temat ram na okres po 2030 r., wliczając przemysł i sektor rolnictwa.

Przewidywalność i zrównoważony rozwój naszej gospodarki i społeczeństwa

Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. pomoże europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom podjąć decyzje, które przyczynią się do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej w 2050 r. Dzięki temu możliwe będzie ukształtowanie dobrze prosperującej, konkurencyjnej i sprawiedliwej gospodarki, dekarbonizacja przemysłu i systemów energetycznych UE oraz przekierowanie uwagi inwestorów na UE. Zwiększy się również odporność Europy na przyszłe kryzysy, w szczególności za sprawą większej niezależności energetycznej.

Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat straty gospodarcze związane z klimatem w Europie wyniosły ok. 170 mld euro. Z przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków wynika, że nawet przy ostrożnych szacunkach, wyższe globalne ocieplenie wynikające z bezczynności mogłoby obniżyć PKB UE o około 7% do końca stulecia.

Ustanowienie warunków osiągnięcia zalecanego celu

Osiągnięcie redukcji emisji o 90% do 2040 r. będzie wymagało spełnienia szeregu warunków podstawowych. Punktem wyjścia jest pełne wdrożenie obowiązujących przepisów mających na celu ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. Trwająca aktualizacja projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu jest kluczowym elementem monitorowania postępów, a Komisja współpracuje z państwami członkowskimi, przemysłem i partnerami społecznymi w celu ułatwienia niezbędnych działań.

Działania w dziedzinie klimatu muszą przynosić korzyści dla wszystkich, a polityka klimatyczna powinna uwzględniać tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji lub borykają się z największymi wyzwaniami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Społeczny Fundusz Klimatyczny i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to przykłady polityk, które mają pomóc w tym zakresie obywatelom, regionom, przedsiębiorstwom i pracownikom już w tym dziesięcioleciu.

Ponadto otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami jest kluczowym warunkiem wstępnym przeprowadzenia czystej transformacji. Komisja nawiązała już formalne dialogi z zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu i rolnictwa, a nadchodzące miesiące debaty politycznej w Europie są ważną okazją do zaangażowania społeczeństwa w proces podejmowania kluczowych decyzji.

Konkurencyjność unijnej gospodarki i korzyści gospodarcze

UE będzie nadal opracowywać odpowiednie warunki ramowe, aby przyciągnąć inwestycje i produkcję. Udana transformacja klimatyczna powinna iść w parze ze wzmocnieniem konkurencyjności przemysłu, zwłaszcza w sektorach czystych technologii. Przyszłe ramy umożliwiające dekarbonizację przemysłu powinny opierać się na istniejącym planie przemysłowym Europejskiego Zielonego Ładu. Ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych powinno nadal odgrywać ważną rolę w zachęcaniu do inwestycji w czyste technologie i generowaniu dochodów na działania w dziedzinie klimatu i wsparcie społeczne na rzecz transformacji.

Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. przyniesie nie tylko wyraźne korzyści gospodarcze wynikające z niższego ryzyka ekstremalnych zdarzeń pogodowych i związanych z nimi strat, ale przyniesie również szereg dodatkowych korzyści, w tym poprawę jakości powietrza i związane z tym korzyści dla zdrowia, zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych oraz korzyści dla różnorodności biologicznej. Zmiana klimatu powoduje częstsze i dotkliwe ekstremalne zdarzenia pogodowe, które prowadzą do znaczących i rosnących skutków społecznych i szkód gospodarczych. Te straty gospodarcze znacznie przewyższają koszty działań w dziedzinie klimatu.

Źródło: ec.europa.eu