KE podejmuje dalsze kroki w celu pobudzenia inwestycji na rzecz zrównoważonej przyszłości

14 czerwca 2023

Komisja przedstawiła nowy pakiet środków mających na celu rozwinięcie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania. 

Przejście na neutralną dla klimatu i zrównoważoną gospodarkę do roku 2050 stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. Wiele przedsiębiorstw i inwestorów podjęło już działania w tym zakresie. Napotykają jednak wyzwania związane z transformacją, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji i sprawozdawczości.

Celem pakietu KE jest zapewnienie, aby unijne ramy zrównoważonego finansowania nadal wspierały przedsiębiorstwa i sektor finansowy, a jednocześnie zachęcanie do prywatnego finansowania projektów i technologii w zakresie transformacji. Komisja dodaje dodatkowe rodzaje działalności do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proponuje nowe przepisy dotyczące dostawców ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), co zwiększy przejrzystość na rynku zrównoważonych inwestycji.

Akt delegowany w sprawie unijnej systematyki

13 czerwca br. Komisja zatwierdziła nowy zestaw kryteriów unijnej systematyki dotyczących rodzajów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów środowiskowych niezwiązanych z klimatem. W tym celu Komisja przyjęła zmiany do aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie klimatu, które zwiększają liczbę rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Kryteria zostały uwzględnione w zaleceniach platformy ds. zrównoważonego finansowania, opublikowanych w marcu i listopadzie 2022 r. Komisja przyjęła również zmiany do aktu delegowanego określającego obowiązki w zakresie ujawniania informacji.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Ratingi ESG odgrywają ważną rolę na unijnym rynku zrównoważonego finansowania, ponieważ dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym ważnych informacji dotyczących np. strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem dotyczącym czynników ESG. Obecnie rynek ratingów ESG cierpi z powodu braku przejrzystości, a Komisja proponuje rozporządzenie mające na celu poprawę wiarygodności i przejrzystości działalności ratingowej ESG.

Te nowe przepisy umożliwią inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji. Ponadto wniosek będzie wymagał, aby dostawcy ratingów ESG oferujący usługi inwestorom i przedsiębiorstwom w UE byli upoważnieni i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Zwiększenie użyteczności

Ponadto Komisja przedstawia przegląd najnowszych narzędzi do rozwiązania kluczowych problemów związanych z wdrażaniem. Przedsiębiorstwa we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki coraz częściej korzystają z unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w ramach swoich działań na rzecz transformacji.

W pierwszej kolejności Komisja opracowała niedawno szereg ukierunkowanych środków i inicjatyw mających na celu zwiększenie użyteczności przepisów i wspieranie zainteresowanych stron w ich wdrażaniu. Komisja opublikowała również podręcznik użytkownika unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju, który zawiera wytyczne na temat systematyki dla osób niebędących ekspertami.

Finansowanie transformacji

Przedstawiony pakiet pokazuje również, w jaki sposób można skutecznie wykorzystać ramy prawne UE do ułatwienia finansowania transformacji.  Zalecenia dotyczące finansowania transformacji mają na celu dostarczenie wytycznych i praktycznych przykładów dla przedsiębiorstw i sektora finansowego. Mają  pokazać, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych narzędzi unijnych ram zrównoważonego finansowania na zasadzie dobrowolności, aby ukierunkować inwestycje na transformację i zarządzać ryzykiem związanym ze zmianą klimatu i degradacją środowiska.

Kontekst i dalsze kroki

Akty delegowane w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju są zasadniczo zatwierdzane i po udostępnieniu we wszystkich językach urzędowych UE zostaną przyjęte i przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli. Będą obowiązywać od stycznia 2024 r.

Pakiet jest następstwem uruchomienia w piątek 9 czerwca czterotygodniowego okresu przekazywania informacji zwrotnych na temat pierwszego zestawu standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Komisja rozważy otrzymane informacje zwrotne przed sfinalizowaniem standardów w formie aktów delegowanych i przedłożeniem ich Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli. Po ich przyjęciu te standardy sprawozdawczości będą stosowane przez przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Będzie to kolejny krok naprzód w przechodzeniu na zrównoważoną gospodarkę UE.

Źródło: inf. pras.