Karta Praw Dziecka w Biznesie objęta patronatem honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka

11 czerwca 2024

Jest nam bardzo miło poinformować, że Karta Praw Dziecka w Biznesie, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, została objęta patronatem honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak.

Głównym celem Karty Praw Dziecka w Biznesie jest zachęcanie firm do realizacji konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Jej treść została przygotowana we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi. Dotychczas deklarację podpisało ponad 40 podmiotów. Inicjatywę koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób.

Karta Praw Dziecka w Biznesie angażuje także przedstawicieli_ki organizacji pozarządowych, NGO, uczelni wyższych i samorządów, którzy dostrzegają rolę firm w poprawie sytuacji dzieci i młodych dorosłych.

Zapisy Karty odnoszą się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Inicjatywa FOB ma sprzyjać między innymi tworzeniu dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców i wspieraniu ich w łączeniu pracy z opieką godzeniu roli rodzica i pracownika. W ramach działań Karty poruszane są także kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług oraz odbiorców i odbiorczyń przekazów marketingowych, odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług, których odbiorcami są dzieci. Ponadto w treści Karty podkreślono konieczność zachowania szczególnej staranności przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Więcej informacji o Karcie Praw Dziecka na stronie»