Jednolite zasady segregacji odpadów

3 lipca 2017

Od 1 lipca obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Od tej pory będziemy je dzielić na cztery frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne i bioodpady. 

Jak będziemy segregować odpady od 1 lipca? 

Od 1 lipca w całej Polsce odpady komunalne są dzielone na cztery frakcje.

Pojemnik/worek niebieskipapier;

Pojemnik/worek zielonyszkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek),

Pojemnik/worek żółtymetale i tworzywa sztuczne,

Pojemnik/worek brązowyodpady ulegające biodegradacji.

Okresy przejściowe

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast warunek oznakowania dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiał być spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem w 2014 i 2015 roku poziom recyklingu tych czterech frakcji odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, wyniósł zaledwie 26 proc.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zwiększenie m.in. takich działań jak recykling i ponowne użycie produktu przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki, m.in. w postaci oszczędności surowców czy mniejszej ilości odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Tym samym wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. GOZ stanowi odejście od gospodarki linearnej. Istotne jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia.

Szczegółowe informacje nt. jednolitego systemu segregacji odpadów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., dostępne są na stronie naszesmieci.mos.gov.pl

Aby ułatwić segregację odpadów według nowego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Można je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl

źródło: centrumprasowe.pap.pl