Jakie są wyzwania odpowiedzialnego biznesu?

2 grudnia 2014

Dotyczy firmy: KPMG,

Aż 96% firm, które wzięło udział w badaniu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” uważa, że przedsiębiorstwa powinny odpowiadać na wyzwania środowiskowe i społeczne. Jednak firmy dostrzegają swoją odpowiedzialność na innych polach niż Polacy, a także eksperci zajmujący się CSR.

Według przedstawicieli firm, którzy odpowiadali na pytania w ramach wspólnego badania KMPG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoi biznes są kwestie związane z recyklingiem, ochroną środowiska naturalnego, rozwojem społeczności lokalnych, a także nauką i edukacją. Zagadnienia te, podobnie jak przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie przedsiębiorczości uzyskały ponad 90% wskazań.

Gdy kadra zarządzająca mieli odpowiadać na podobne pytania, lecz z perspektywy ich firmy, okazało się, że odpowiedzi znacznie się zmieniły. Zaledwie jeden temat – ochrona środowiska pojawił się w co drugiej wypowiedzi. Kolejny, czyli rozwój społeczności lokalnych za istotny uznało 36% respondentów, a naukę i edukację co czwarty. Recykling, tak istotny z perspektywy przedstawicieli firm nie jest już tak istotny z punktu widzenia samych przedsiębiorstw – wskazano go jedynie w 20% przypadków. Zagadnienia takie jak przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych czy rozwój przedsiębiorczości znalazł się w obszarze zainteresowania mniej niż co piątej firmy.

Najważniejsze wyzwania związane z CSR z punktu widzenia firmy - wyciąg z badania KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

– Kluczowym wyzwaniem jest zbilansowanie celów przedsiębiorstwa stricte ekonomicznych, takich jak np. wzrost wartości, zwrot dla akcjonariuszy, z celami odpowiedzialnego biznesu. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego, zaangażowaniem w rozwój społeczny, uczciwą relację z konsumentami, czy uczciwe praktyki biznesowe, mogą być postrzegane jako dodatkowe działania, których realizacja wymaga dodatkowych kosztów i wymaga też rekrutacji specjalistów o nowych kompetencjach. Doświadczenia KPMG pokazują, że działanie zgodnie zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść korzyści np. w postaci wzrostu sprzedaży, szczególnie w tych krajach, gdzie konsumenci są najbardziej świadomi i preferują zakupy towarów i usług od przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z określonymi zasadami biznesowymi i etycznymi. Ludzie też wybierają coraz częściej swoich pracodawców, biorąc pod uwagę zasady jakimi się przedsiębiorstwa kierują – mówi Jerzy Kalinowski, partner w KPMG w Polsce.

Gdy porównać te wyniki z największymi wyzwaniami, wskazywanymi przez Polaków widać olbrzymią przepaść. Według badań Gallup International z początku 2014 roku za największe problemy naszego kraju Polacy uznają: bezrobocie (24%), rozwarstwienie społeczne (19%), problemy gospodarcze (12%), a na dalszym miejscu uplasowała się korupcja (6%). Pokazuje to, że zarówno prywatna opinia menedżerów firm, jak i obszaru zainteresowania przedsiębiorstw nie jest powiązana z potrzebami deklarowanymi przez Polaków.

Z jednej strony dowodzi to braku otwartości biznesu na potrzeby zgłaszane przez otoczenie. Co prawda edukacja czy rozwój społeczności lokalnych jest często odpowiedzią na kwestie bezrobocia, czy rozwarstwienia społecznego, lecz przełożenie to nie jest bezpośrednie. Z drugiej jednak strony widać większą dojrzałość firm niż obywateli w zakresie ochrony środowiska. Może to wynikać z potrzeby ograniczenia przez firmy kosztów, lecz także z umiejętności szerszego spojrzenia na konsekwencje ich działalności niż tylko z perspektywy „własnego podwórka” – mówi Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który zajmował się koordynowaniem badań.

Źródło: Informacja własna