Jakie jest miejsce CSR w strukturze polskich firm?

18 grudnia 2014

Dotyczy firmy: KPMG,

Działaniami CSR w polskich firmach zarządzają osoby umocowane w różny sposób w samej strukturze organizacji. Niejednokrotnie zajmują się tym tematem pojedynczy pracownicy. Jednak najpopularniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie społecznej odpowiedzialności biznesu w gestii jednego z członków zarządu. Taki system występuje w przypadku połowy dużych i średnich firm, które wzięły udział we wspólnym badaniu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak pokazuje raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” drugim najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest wpisanie prowadzenia działań CSR do obowiązków pracownika zajmującego się także realizowaniem innych działań w firmie. Takie rozwiązanie jest stosowane w 43% dużych i średnich przedsiębiorstw. W mniejszej liczbie firm, bo 35% z nich, wyodrębniono jednostkę lub dział dedykowaną działaniom CSR. Inne rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa to stworzenie pojedynczego stanowiska dla osoby zajmującej się CSR w ramach innego działu. W niewiele mniejszej liczbie firm powołano komitet sterujący lub zadaniem tym zajmuje się fundacja korporacyjna.

– Pomimo zaangażowania członków zarządu w działania CSR w dalszym ciągu jedynie 70% firm spośród tych, które podejmują taką aktywność, uwzględnia społeczną odpowiedzialność biznesu w strategii firmy lub ma plany włączenia jej w najbliższym czasie. Niestety brak powiązań między podstawową działalnością biznesową firmy a projektami z zakresu CSR lub filantropii powoduje, że są one mniej efektywne. Mówimy tu o efektywności zarówno dla firmy, gdyż nie przekładają się one na budowę wartości na głównym polu działania przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia, gdyż najczęściej są to działania akcyjne, niewywołujące długotrwałej zmiany. – mówi Marcin Grzybek, koordynator badania ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Niestety polskie przedsiębiorstwa nadal znajdują się we wczesnej fazie wdrożenia zasad CSR. Ostatnie badania  KPMG w Polsce pokazują, że niewielka część polskich przedsiębiorstw ma dojrzały model CSR, tzn. że firma posiada strategię CSR, prowadzi skoordynowane działania w ramach tej strategii i systematycznie publikuje raporty na temat tych działań. Pozytywnym faktem jest jednak, że w przypadku przedsiębiorstw posiadających dojrzały model CSR, sponsorem odpowiedzialności społecznej biznesu jest na ogół członek zarządu. Z drugiej strony niewiele jest jednak w Polsce firm, które mają wyspecjalizowane komórki i menedżerów odpowiedzialnych za realizację zadań CSR. – mówi Jerzy Kalinowski, partner w KPMG w Polsce.