Jak zatrudniać i jak zatrudnić się w dobie współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych? Trwa kampania z okazji 8. Targów CSR

4 marca 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Veolia Polska, Grupa Velux, Lyreco Polska,

Zamiast mówić o rynku pracownika, proponuje się określenie rynku przywróconego balansu*. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą realizować swoje cele i potrzeby. Jak na te wyzwania odpowiada odpowiedzialny biznes? To istotne zagadnienie z perspektywy zbliżających się 8. Targów CSR i towarzyszącej wydarzeniu kampanii “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”.

Trwa kampania “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” #5latSDGs. Cele zdefiniowane przez ONZ w tzw. Agendzie 2030 zostały przyjęte również przez Polskę. Wśród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju znajduje się cel 8. dotyczący “promowania stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi”. Do zadań wskazanych w tym zakresie należą m.in.:

8.5  Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.

8.6  Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

Rynek pracy w Polsce

Według danych Eurostat w 2018 roku odnotowano w UE najwyższy jak dotąd wskaźnik zatrudnienia, rozumianego jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która jest zatrudniona. Wskaźnik wyniósł 73,1%. Polska plasuje się blisko średniej z wynikiem 72,2%.

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia według danych Eurostat

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/pl, dostęp: 3.03.2020.

 

Na tle pozostałych krajów wspólnoty, Polska wypada pozytywnie, gdy spojrzymy na  wskaźnik bezrobocia. Należy on do najniższych w Unii Europejskiej.

Wykres 2. Bezrobocie w Polsce

Źródło: Europejski Urząd Statystyczny, google.com.

Wyzwaniem dla Polski pozostaje kwestia wysokości wynagrodzeń. Z danych GUS wynika, że w październiku 2018 roku  najczęściej wypłacana kwota w wynagrodzenia oscylowała wokół 1800 zł netto. W zestawieniu z minimum socjalnym dla 3-osobowej rodziny, które wyniosło w III kwartale 2019 roku – 3 061,11 zł, konieczne stają się kolejne działania zmniejszające te dysproporcje.

Odpowiedzialny biznes a rynek pracy

Firmy aktywne na polu CSR podejmują szereg inicjatyw mających na celu pozyskanie utalentowanych pracowników, utrzymanie wykwalifikowanych czy rozwój kompetencji zatrudnionych. Komunikacja zaangażowania firm w zakresie kreowania odpowiedzialnego miejsca pracy to ważna informacja dla osób aktywnie poszukujących pracy. Dla tej grupy coraz istotniejsze przy wyborze pracodawcy stają się kwestie pozafinansowe. Szereg informacji i inspiracji na temat rynku pracy i warunków zatrudnienia, możliwości rozwoju przekażą wystawcy 8. Targów CSR, które odbędą się 5-9 października br. w formule online. Szczegóły na https://odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR). 

Dobre praktyki wystawców 8. Targów CSR: 

> działania na rzecz studentów: Ambasadorskie duety to program BNP Paribas skierowany do studentów. Uczestnictwo w programie oznacza roczną współpracę i realizację różnych aktywności promujących Bank na uczelni. Dla uczestnika programu to szansa zdobycia doświadczenia w realizowaniu własnych przedsięwzięć i pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy od ekspertów banku, dodatkowe szkolenia oraz wynagrodzenie w postaci stypendium czy przewidzianej nagrody dla najlepszego duetu. 

> zdrowie i lepsze samopoczucie pracowników: Program Ergonomia dla każdego adresowany jest do wszystkich pracowników Lyreco. Przynajmniej dwa razy w tygodniu pracownicy otrzymują informację komunikowaną w intranecie na portalu MyLyreco2.0. Zagadnienia dotyczą ergonomii w samochodzie i za biurkiem, transportu ręcznego, bezpieczeństwa w czasie urlopu, substancji chemicznych, przygotowanie do zimy. 

> rozwój kompetencji: Program doskonalenia zawodowego Level Up to projekt rozwojowy, który wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce w zakresie doskonalenia umiejętności w różnych obszarach, niekoniecznie wprost związanych z zakresem obowiązków w firmie. To program otwarty dla każdego pracownika, który pragnie zdobyć nowe kompetencje, a także dla osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą i w ten sposób również się rozwijać. Inicjatywa w dużym stopniu opierała się bowiem na szkoleniach prowadzonych przez pracowników, którzy zgłaszali propozycję tematów i wchodzili w rolę trenerów wewnętrznych. 

> nowozatrudnieni: Ze względu na rozproszoną strukturę Grupy Veolia w Polsce (4300 pracowników w 41 miastach), istnieje potrzeba odpowiedniej adaptacji nowych pracowników, zapoznania ze specyfiką, zakresem działalności poszczególnych spółek oraz wspólnego rozumienia standardów oraz wartości firmowych. Dlatego powołany został program rozwojowy diVE.pl – Dni Integracji Veolii.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

W ramach kampanii zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

– Chcemy przyjrzeć się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupimy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? I jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym? – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Szczególne miejsce w kampanii będą miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktyce. Serdecznie zapraszam więc do śledzenia kampanii  – dodaje Marzena Strzelczak.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

O Targach CSR

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez aż 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl

* Pojęcie “rynku przywróconego balansu” pochodzi z badania OLX Praca, https://praca.olx.pl/rekruter/post/olx-praca-know-how-2020, dostęp 3.03.2020.