Science-based targets. Jak wdrożyć je w organizacji?

7 grudnia 2021

Dotyczy firmy: Deloitte,

W ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbył się kolejny webinar o tematyce związanej z Science-Based Targets – celami klimatycznymi wyznaczanymi w oparciu o wiedzę naukową. Gościem specjalnym był Tomasz Gasiński, ekspert firmy Deloitte.

Webinarium było kolejnym z cyklu spotkań poświęconych wyzwaniom klimatyczno-środowiskowym. Poprzednie dotyczyły tematów takich jak: ryzyka związane ze zmianami klimatu, identyfikacja i zarządzanie ryzykami oraz wskazówki dla biznesu nt. wyznaczania celów środowiskowych w oparciu o wiedzę naukową.

Spotkanie, które odbyło się 16 listopada, poświęciliśmy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak wdrożyć science-based targets w organizacji. Wśród tematów, które poruszyliśmy wraz z Tomaszem Gasińskim, ekspertem Deloitte, znalazły się m.in następujące kwestie:

  • jakich sektorów,  zgodnie z zasadami Science Based Targets, dotyczy temat dekarbonizacji?
  • jakie musi być tempo ograniczania emisji gazów cieplarnianych (CO2), aby spełnić wymagania SBTI i wpisać się w cele porozumienia paryskiego?
  • jakie są typowe etapy i standardowy harmonogram realizacji projektu dekarbonizacji?
  • kogo wewnątrz organizacji należy zaangażować w projekt dekarbonizacji?
  • jakie są najważniejsze obszary, w których firmy dokonują dekarbonizacji?

Nagrania z webinarów i prezentacje można znaleźć na portalu dla Partnerów FOB >>

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Partnerstwa to inicjatywa polegająca na kompleksowej współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem do Programu Partnerstwa FOB, więcej informacji można znaleźć tutaj>>