Konsultacje Komisji Europejskiej na temat strategii promocji CSR w Unii Europejskiej trwają do 15 sierpnia

30 lipca 2014

Jeszcze tylko do 15 sierpnia można zgłaszać swoje opinie na temat „Odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Konsultacje rozpoczęte przez Komisję Europejską w kwietniu pozwolą również na określenie celów, jakie stoją na polu promocji bardziej odpowiedzialnego podejścia do biznesu (CSR).

Strategia na lata 2011 – 2014 wyznaczała ambitne cele w zakresie promocji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w skali kontynentu. Jej cele były zbieżne z zakładanymi przez strategię Europe 2020. Okres jej realizacji zbiegł się jednak z jednym z najtrudniejszych momentów w historii Zjednoczonej Europy – kryzysem zadłużeniowym licznych gospodarek Unii. Komisja dążąc do określenia na ile działania na tym polu zakończyły się sukcesem, rozpoczęła szeroko zakrojony proces konsultacji. Objęły one trzy główne obszary.

1. Rolę Komisji w procesie realizacji strategii, a także w zakresie wyznaczenia kluczowych aktorów.

2. Działania Komisji związane z realizacją strategii oraz ich wyniki. Komisja podzieliła swoje działania na osiem pól. W śród nich można znaleźć między innymi działania mające na celu promocję dobrych praktyk, ocenę poziomu zaufania w biznesie i do biznesu, a także wzmocnienie korzyści wynikających z działalności w duchu CSR.

3. Wskazanie przez interesariuszy najważniejszych działań, jakie będą konieczne w przyszłości, a także roli Komisji w promocji i wsparciu wdrażania CSR w skali Europy.

Weź udział w konsultacjach

Dowiedz się więcej o „Odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”

Źródło: europa.eu