Innowacyjne rozwiązania kluczem do zrównoważonego rozwoju

4 września 2020

Dotyczy firmy: ERGO Hestia, Santander Bank Polska,

Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i wspieranie innowacyjności to 9. Cel Zrównoważonego Rozwoju sformułowany w ramach Agendy 2030. Innowacja to ciąg działań mający na celu wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów czy procesów technologicznych. Zawarta w tej definicji ciągła potrzeba rozwoju i dążenia do doskonałości podkreślają jej wagę w procesie kształtowania zrównoważonej przyszłości. Wymagać będzie ona zmagania się z szeregiem nowych wyzwań. Nasze działania nie będą skuteczne, jeśli nie zadbamy o odpowiedni rozwój infrastruktury, przemodelowanie przemysłu w taki sposób, aby stał się prawdziwie zrównoważony. Kluczowe są także zakrojone na szeroką skalę inwestycje w sektorach fundamentalnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym w sektorze nowych technologii.

#5latSDGs

W 2020 roku przypada 5. rocznica ogłoszenia SDGs. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło kampanię informacyjną poświęconą założeniom Agendy 2030. Kampania ta jest elementem organizowanych w formule online  5 – 9 października 2020 r. (nowy termin) 8. Targów CSR. Najnowsza edycja tego największego w Polsce wydarzenia poświęconego zagadnieniom CSR i zrównoważonego rozwoju będzie okazją m.in. do podsumowania 5 lat realizacji założeń Agendy 2030. W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej zaprezentowane zostaną działania, poprzez które biznes w Polsce kontrybuuje do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Innowacje

Zrównoważona przyszłość musi być innowacyjna. Wiadomo już, że gospodarka oparta na intensywnej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, nie sprawdziła się i utrzymanie tego systemu nie jest możliwe.  22 sierpnia przypadł tegoroczny Dzień Długu Ekologicznego. Od tego momentu zasoby naturalne wykorzystujemy na kredyt, ponieważ Ziemia nie jest w stanie ich odnowić w odpowiednim czasie. Jedynym sposobem na utrzymanie warunków zdatnych do życia na Ziemi jest szybki rozwój technologii z zakresu transportu, energetyki oraz komunikacji. Szczególnie ważne jest zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej, abyśmy wydajniej gospodarowanie dostępnymi zasobami. Dlatego podstawą dążenia do zrównoważonej przyszłości powinien być postęp industrializacyjny. 

Aby wprowadzane zmiany miały realny wpływ na rzeczywistość, muszą objąć cały świat. Dlatego tak silny jest nacisk ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych na zadania ujęte w Celu 9.: 9.B – Wsparcie rozwoju technologicznego, badań i innowacyjności w krajach rozwijających się przez sprzyjającą politykę, a także 9.C – Znaczące zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążenie do zapewnienia przystępnego i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najmniej rozwiniętych.

W tym kontekście za sukces można uznać fakt, że już od 2016 roku 100% ludności miało dostęp do sieci 3G, a 57% światowej populacji korzystało  z internetu (jest to 9% wzrost w stosunku do ubiegłego roku). 

Rys. 1. Odsetek ludności objętej siecią telefonii komórkowej

Źródło:  https://sdg.gov.pl/statistics_glob/9-c-1/

Jest to zdecydowanie osiągnięcie, jednak nadal musimy dążyć do poszerzania dostępu do internetu. Stanowi on środek do promocji technologii i nauki, co jest konieczne aby zachęcić większe grono do zaangażowania się w postępujące procesy industrializacyjne. Przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie m.in. efektywności pracy oraz popularyzację nauki przeprowadziła ERGO Hestia (partner i wystawca Targów CSR online) organizując Hackathon, podczas którego pracownicy mogli proponować nowe rozwiązania, a najciekawsze z nich były opracowywane przez utworzone grupy projektowe. Stypendium Santander IE-Digital DNA to kolejny program prowadzony przez Santander Bank Polska – propagujący naukę  poprzez umożliwienie studentom rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii w kontekście funkcjonowania biznesu.

Rokrocznie coraz więcej osób zajmuje się pracą naukowo-badawczą – również w Polsce, co obrazują dane GUS w wykresie poniżej.j

Rys. 2. Pracownicy naukowo-badawczy (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) na 1 mln ludności

Źródło: https://sdg.gov.pl/statistics_glob/9-5-2/

Jednak warto zauważyć, że na podstawie danych z raportu Deloitte Polska. Badania i Rozwój w Przedsiębiorstwach 2016, 44 proc. firm w Polsce nie wdrożyło strategii badawczo – rozwojowej, a połowa przedsiębiorstw nie dostrzega korzyści z tego typu działań. Jest to wyzwanie, z którym biznes w Polsce musi się pilnie zmierzyć. Rzeczywistość, w której się znajdujemy zdecydowanie wymaga oparcia strategii biznesowych o opinie naukowców. Bez rozwoju projektów badawczo-rozwojowych osiągnięcie celów określonych w Agendzie 2030 jest niemożliwe.

Infrastruktura

Silnie rozbudowana infrastruktura pozwala na wzrost poziomu edukacji, poprawę opieki zdrowotnej, a także wzrost produktywności i dochodów. Dlatego wiele krajów decyduje się na inwestycje między innymi w energię, transport, systemy irygacyjne czy technologie informacyjno-komunikacyjne. Są to elementy konieczne dla zrównoważonego rozwoju, który będzie warunkował o pozycji i kondycji państw w przyszłości. 

Również w zakresie infrastruktury niezwykle ważna jest współpraca międzynarodowa. ONZ zwraca szczególną uwagę na to jak istotna jest inkluzywna industrializacja i tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury. Dlatego nadzieję budzi niemal czterokrotny wzrost środków przeznaczonych na rzecz sektora infrastruktury.

Rys. 3. 9.a.1- Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz infrastruktury

Źródło: https://sdg.gov.pl/statistics_glob/9-a-1/

Rola małych i średnich przedsiębiorstw

W początkowych fazach industrializacji najważniejszym czynnikiem tworzącym gospodarkę są małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa, szczególnie prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą. Tworzą 90% światowego biznesu i niezwykle dużo miejsc pracy, zatrudniając 50-60% siły roboczej. Przedsiębiorstwa te stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek europejskich. W przeciwieństwie do dużych korporacji, nastawionych na produkcję masową, szybciej i łatwiej dostosowują się do zmieniających się postaw konsumenckich. Mogą dużo szybciej reagować na zmiany popytu. Ogromna elastyczność jest czynnikiem, który sprawia, że odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu zmian korzystnych dla klimatu i rozwoju technologii.

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie widoczny w przemyśle spożywczym. Mimo postępujących procesów koncentracji firm spożywczych, ze względu na specyfikę tego sektora małe i średnie przedsiębiorstwa pozostaną trwałym i ważnym składnikiem tego przemysłu. BNP Paribas Bank Polska S.A. (wystawca Targów CSR online) wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom z branży spożywczo-rolniczej stworzył platformę informacyjną Agronomist. Skupiaja ona w jednym miejscu przydatne informacje i narzędzia dla rolników i przetwórców. W ten sposób bank umożliwia dzielenie się wiedzą przez przedsiębiorstwa z tego sektora.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins

Partnerzy: Ergo Hestia, Siemens, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl