Grupa Raben i UMCS szukają przyszłych agentów celnych

12 lutego 2019

Dotyczy firmy: Grupa Raben,

Grupa Raben wraz z UMCS zachęca do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania transportem, spedycją i logistyką. Studia realizowane są we współpracy z gronem specjalistów ze świata biznesu oraz administracji.

Studia są realizowane we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Polskich (LZMPD).

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów wyższych,
  • osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL,
  • absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw,
  • menadżerów transportu,
  • spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm. oraz zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm.

Zapoznać się ze szczegółowymi założeniami i programem studiów można na stronie uczelni.

Źródło: Grupa Raben