Grupa PGE publikuje raport zintegrowany

4 września 2017

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2016 rok w kompleksowy sposób, przedstawia działalność firmy. Publikacja skupia się na wartościach Grupy PGE, którymi są: partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Celem PGE jest bycie dobrym sąsiadem i partnerem na wszystkich płaszczyznach działalności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE został opracowany w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Główny nacisk został w nim położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk działalności w średnim i długim terminie, a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

– Robimy wszystko, by nasza komunikacja z otoczeniem była przejrzysta. Założenie to spełnia raport zintegrowany za 2016 r., w którym wprost wykładamy krótko, średnio i długoterminowe wartości firmy. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie. Dlatego każdego dnia podejmujemy inicjatywy, by zarządzać nim w zrównoważony sposób. W tym celu współpracujemy z wieloma środowiskami. Uważamy, że dialog z otoczeniem jest naszym obowiązkiem i przejawem odpowiedzialności. Jesteśmy dumni z wyjątkowej roli, jaką odgrywamy w polskim systemie elektroenergetycznym. Swoją pasją, 38 tys. najwyższej klasy specjalistów zatrudnianych w PGE, chcemy dzielić się z milionami naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Henryk Baranowski.

Jak Grupa PGE rozumie trzy kluczowe wartości charakteryzujące kulturę jej organizacji?

PARTNERSTWO – to charakterystyka i opis otoczenia firmy, z którym nawiązuje interakcję w codziennej działalności.

ROZWÓJ – to opis i analiza coraz dynamiczniej zmieniającego się świata, w którym funkcjonuje firma. Tu przedstawiona jest  perspektywa rozwoju PGE zgodnej z ideą zrównoważonej i odpowiedzialnej transformacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – przedstawia działania służące realizacji projektów firmy oraz oczekiwań interesariuszy. To mechanizmy zarządzania, raportowania i nadzoru w organizacji, służące realizacji założonych celów.

Raport zintegrowany PGE dostępny jest pod adresem: http://www.raportzintegrowany2016.gkpge.pl/