EBI i grupa Santander Bank Polska z umową dotyczącą nowego finansowania dla polskich MŚP

22 grudnia 2021

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w skład, której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała transakcję sekurytyzacyjną z Santander Leasing SA, która pomoże grupie Santander Bank Polska, dzięki odciążeniu kapitału i ochronie przed stratami, rozwijać jej finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Jest to pierwsza syntetyczna transakcja sekurytyzacyjna wspierana przez Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), instrument utworzony przez Grupę EBI wraz z państwami członkowskimi UE w celu zwalczania ekonomicznych skutków pandemii. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności oraz ograniczeń inwestycyjnych MŚP w kontekście trwającej pandemii COVID-19 i stopniowego wychodzenia z niej.

Zgodnie z umową, Grupa EBI udziela gwarancji na pierwszą stratę (FLP) w wysokości 342 mln PLN (74 mln EUR) w ramach syntetycznej sekurytyzacji portfela 2,7 mld PLN (591 mln EUR) należności leasingowych i kredytowych pochodzących od Santander Leasing SA, członka grupy Santander Bank Polska. Ekspozycja na transzę FLP Grupy EBI jest wspierana przez EFG, a transza senior zostanie zachowana przez inicjatora.

Dzięki możliwościom zapewnionym przez EFG za pośrednictwem grupy EBI, grupa Santander Bank Polska udostępni ok. 2  mld zł (444 mln euro), co odpowiada 6-krotności transzy FLP nowych kredytów dla polskich MŚP na korzystnych warunkach (w formie obniżonych stóp procentowych). Środki zostaną rozdysponowane na terenie całego kraju, a około 85% ma trafić do polskich regionów spójności.

O EBI, EFI i EFG

To czwarta transakcja sekurytyzacyjna pomiędzy Grupą EBI a Grupą Santander Bank Polska od 2018 roku i pierwsza w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Trzy poprzednie były wspierane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Więcej tutaj >>

 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomaganie im w dostępie do finansowania. EFI dopasowuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są przeznaczone specjalnie dla tego segmentu rynku. Pełniąc tę ​​rolę, EFI wspiera cele UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.

W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.

Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG) został utworzony przez Grupę EBI ze składek Polski i innych państw członkowskich UE, aby chronić firmy dotknięte kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Wykorzystując gwarancje o wartości ok. 25 mld EUR, EFG umożliwia EBI i EFI udzielanie pożyczek, gwarancji, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, instrumentów kapitałowych i innych instrumentów finansowych dostępnych głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. EFG jest częścią pakietu naprawczego Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie w sumie 540 miliardów euro na ożywienie tych gałęzi gospodarki UE, które ucierpiały najbardziej.

Źródło: inf. pras.