Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisku Wicedyrektor/ka

23 kwietnia 2015

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja pozarządowa zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu poszukuje osoby na stanowisko Wicedyrektor/ka

Zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za kwestie HR/kadrowe w organizacji (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji kadrowej, rekrutacje, nadzór nad stażami/wolontariatem, koordynacja urlopów, nieobecności, zastępstw).
 • Odpowiedzialność za raportowanie i sprawozdawczość (raporty kwartalne dla Zarządu, raport roczny z działań organizacji, raport merytoryczny dla MPiPS, raporty dla GUS-u, nadzór nad terminowością sprawozdań dla MPiPS, KRS, US itp.).
 • Monitorowanie i nadzór budżetu organizacji na dany rok (bieżący monitoring, dekretowanie dokumentów finansowych, kontrola miesięcznych i kwartalnych raportów finansowych, cash flow itp., nadzór nad współpracą z biurem rachunkowym).
 • Nadzór nad monitoringiem grantów, przygotowaniem wniosków grantowych i ich złożeniem.
 • Administrowanie infrastrukturą sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem używanymi przez FOB (w tym m.in. CiviCRM).
 • Czuwanie nad realizacją i aktualizacją procedur i polityk wewnętrznych FOB (polityka bezpieczeństwa danych osobowych, polityka rekrutacyjna, polityka zakupowa, środowiskowa i inne) oraz prawną stroną działania FOB.
 • Nadzór nad toczącymi się projektami, tworzoną do nich dokumentacją, rozdziałem zadań – w ścisłej współpracy z Dyrektorką Generalną.
 • Inne (w tym m.in. tworzenie planów pracy i kalendariów działań, kwestie członkowskie i Walne Zebrania Członków, przygotowywanie dorocznego spotkania planującego kolejny rok pracy).

Wymagania

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej na stanowiskach związanych z zarządzaniem organizacją i/lub zarządzaniem kwestiami prawno-administracyjnymi.
 • znajomość prawa dotyczącego organizacji pozarządowych.
 • znajomość kwestii finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem specyfiki w postaci działalności gospodarczej i statusu OPP.
 • znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w aplikowaniu oraz rozliczaniu projektów grantowych, jak również znajomość tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu/organizacji i zainteresowanie poszerzaniem wiedzy w tym zakresie.

Oferujemy

 • umowę o pracę na zastępstwo na okres min. 1 roku w wymiarze 1 etatu w profesjonalnej organizacji pozarządowej o unikalnej kulturze organizacyjnej i bliskiej współpracy z sektorem biznes.
 • możliwość rozwoju w obszarze społecznej odpowiedzialności organizacji.
 • planowany początek zatrudnienia – czerwiec/lipiec 2015.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytanie na adres rekrutacja@fob.org.pl do dnia 30 kwietnia 2015 roku.   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Pytanie rekrutacyjne, prosimy o odpowiedź max. 1 strona A4

 1. Jakie aspekty administracyjno-formalne związane z zarządzaniem wewnętrznym uważa Pan za kluczowe dla sprawnego i odpowiedzialnego społecznie funkcjonowania organizacji pozarządowej i dlaczego?

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Osoby, które chcą, by ich CV pozostało w bazie FOB na potrzeby innych rekrutacji, proszone są o dopisanie na nim również klauzuli:

Wyrażam zgodę także na przetwarzanie w przyszłości  podanych w CV danych w celu związanym z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi realizowanymi przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.