Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem międzynarodowego projektu “Upskill 4 Future”

27 lipca 2020

Polscy pracodawcy muszą szybko przygotować się do nowej rzeczywistości, wspierając pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. To właśnie jest celem nowego projektu “Upskill 4 Future”, koordynowanego przez CSR Europe, przy wsparciu J.P. Morgan, w czterech krajach UE, a w Polsce realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowe technologie: szeroko pojęta digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja nieuchronnie zmieniają rynek pracy. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła te procesy. Wyzwanie jest jeszcze większe, jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany demograficzne. Oznaczają one  konieczność wspierania większego grona osób w nieustannym podnoszeniu swoich kwalifikacji, zwłaszcza pracowników słabo lub, w najlepszym wypadku, nie w pełni  przygotowanych na sprawne poruszanie się w świecie nowych rozwiązań technologicznych. Zwłaszcza w Polsce, gdzie w porównaniu  do innych krajów, ustawiczne kształcenie (lifelong learning) jest na bardzo niskim poziomie. Równocześnie tym problemom towarzyszy konieczność wprowadzenia przez pracodawców rozwiązań dotyczących opieki nad osobami starszymi. Takie obowiązki będą udziałem coraz większej liczby pracownic i pracowników godzących je z pracą.

W obliczu dynamicznie postępujących zmian na rynku następują przetasowania, które są zagrożeniem dla pracownic i pracowników wykonujących rutynowe i powtarzalne czynności, osób mniej wykwalifikowanych , w zaawansowanym wieku, kobiet i wielu innych grup. Dlatego też przed kadrami zarządzającymi zasobami ludzkimi stoi wyzwanie, ale też wyjątkowa szansa na wprowadzenie innowacyjnych praktyk, które będą prowadzić do inkluzywnego i przyszłościowego przekwalifikowania pracowników i przearanżowania pracy.

Firmy muszą nieustannie aktualizować swoje strategie oraz wyznaczać nowe priorytety, aby pozostać konkurencyjnymi. Tym samym zmienia się zestaw kompetencji pożądanych przez pracodawców. Wiele zawodów musi zostać dostosowanych do zmieniających się realiów. Powstają również nowe specjalizacje. Aby wesprzeć pracowników w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z przyszłością pracy oraz aby ułatwić współpracę z pracodawcami w zakresie podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych, CSR Europe wraz z organizacjami partnerskimi, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu J.P. Morgan zainaugurowało projekt “Upskill 4 Future”. Realizowany będzie przez 2,5 roku przez ponad 30 firm w 4 krajach – Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Polsce. Całość koordynowana jest przez CSR Europe, a w Polsce za realizację odpowiada FOB.

Program “Upskill 4 Future” opiera się na następujących filarach:

Badanie i ocena gotowości działu HR i przedsiębiorstwa do zmian
Benchmarking procesów w firmie
Nauka zorientowana na firmę
Pilotaż dla firm
Dialog i nauka przez wymianę wiedzy
Skalowanie (warsztaty w innych krajach Europy, by rozpoznać i porównać sytuację)

Projekt składa się z 3 faz. Pierwsza z nich polega na ocenie gotowości przedsiębiorstwa do integracyjnych przekształceń kadrowych. Firmy poddawane są badaniu za pomocą narzędzia online, składającego się z ok. 60 pytań pogrupowanych w 3 bloki: strategiczne planowanie zatrudnienia; szkolenia i rozwój; elastyczność i mobilność.

Celem “Upskill 4 Future” jest rozwinięcie kompleksowego i praktycznego zrozumienia włączającego podejścia do zarządzania kadrami w większych i mniejszych firmach. Dlatego tak istotne jest zidentyfikowanie kluczowych czynników takiej perspektywy w stosunku do pracowników zagrożonych wykluczeniem i negatywnymi skutkami zmian związanych z przyszłością pracy.

Organizatorzy chcą, aby zrównoważone transformacje stały się nową normą w strategiach HR firm. Konieczne jest więc, by biznes przyjrzał się na nowo procesom HR pod kątem zrównoważonej transformacji. Grupy zagrożone wykluczeniem muszą stać się kluczowymi beneficjentami dokonujących się na naszych oczach przemian. Projekt ma również na celu stworzenie zasobów edukacyjnych przeznaczonych dla interesariuszy.

Wśród korzyści, które może przynieść firmom zaangażowanie w projekt “Upskill 4 Future” wymienić można m.in. wsparcie długoterminowego zatrudnienia pracowników jako inwestycji w przyszłość przedsiębiorstwa, nauka oraz korzystanie z doświadczeń innych firm w inspiracji do kolejnych kroków oraz znaczny wskaźnik rentowności inicjatyw podnoszących kwalifikacje.

W połowie maja odbyło się pierwsze webinarium, podczas którego Marzena Strzelczak, prezeska FOB, oraz Marta Borowska, menedżerka projektów FOB, przedstawiły cele, uczestników i harmonogram projektu oraz omówiły narzędzie do oceny gotowości HR do prowadzenia włączającej transformacji w miejscu pracy. Dr hab. Renata Włoch, członkini zespołu DeLab UW, nakreśliła kontekst związany z przyszłością rynku pracy. Agnieszka Bartnikowska i Małgorzata Petru (BNP Paribas Bank Polska) oraz Paulina Rubajczyk (Orange Polska) omówiły zaś kompetencje przyszłości na podstawie case studies opartych na codziennej praktyce firm.

Realizując w Polsce projekt “Upskill 4 Future” chcemy w jeszcze większym stopniu wesprzeć biznes w opracowaniu rozwiązań, które będą skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy. Zmiany technologiczne w połączeniu z niekorzystną demografią mogą być problemem dla nieprzygotowanych na nie pracodawców i w konsekwencji negatywnie wpływać na spójność społeczną. Pandemia pokazała wiele słabości współczesnej gospodarki Polski i zdecydowanie przyspieszyła transformację cyfrową. Jest wielką szansą, ale może stać się też katalizatorem zmian przebiegających w sposób mało odpowiedzialny i zrównoważony. Tym bardziej istotne jest zapewnienie możliwości rozwoju zatrudnionym i dążenie do ochrony jak największej liczby miejsc pracy – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem projektu “Upskill 4 Future” jest zbadanie, w jaki sposób transformacja zasobów ludzkich może zwiększyć szanse na zatrudnienie i tym samym ochronić grupy pracowników szczególnie narażonych na negatywne skutki przemian technologicznych.

Dzięki udziałowi w inicjatywie CSR Europe i organizacji partnerskich firmy będą mogły w lepszy sposób przygotować procesy związane z adaptacją i szkoleniem, tak aby realizować je w sposób odpowiedzialny i umożliwiający zatrudnionym dostosowanie kompetencji do nowych wymagań.

Za realizację projektu #Upskill4Future, razem z FOB, odpowiadają także inne wiodące organizacje biznesowe z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju: Fondation FACE, Forética oraz Impronta Etica. Szczegóły na stronie CSR Europe: https://www.csreurope.org/upskill-4-future

źródło: mat.własny