Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

27 października 2023

Dotyczy firmy: KPMG w Polsce,

Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też ich niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią. Z badania KPMG wynika, że zaledwie 30% ankietowanych spółek korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, które będzie wymagane w związku z wprowadzeniem nowych regulacji.

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany regulacyjne mają na celu wzmocnienie przejrzystości działań z zakresu ESG oraz zwiększenie zaufania do publikowanych informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotny jest wymóg atestacji przez niezależnego audytora raportów zawierających informacje niefinansowe. Obowiązek ten wynika z wprowadzonej przez Unię Europejską dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz powiązanych z nią standardów ESRS (Europejskich Standardów Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju).

– Wraz z wchodzącymi w życie regulacjami zmieniają się zasady i wymagania rynku. Bezsprzecznie nowe przepisy są czynnikiem napędzającym zwiększanie transparentności jeszcze bardziej niż do tej pory. Sprawozdawczość niefinansowa zacznie podlegać kontroli na poziomie porównywalnym z informacjami finansowymi. Zminimalizuje to ryzyko green washingu oraz wpłynie pozytywnie na zaufanie, jakim inwestorzy i interesariusze obdarzają firmy – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner, liderka usług doradczych dla sektora finansowego, liderka ESG w KPMG w Polsce.

Z badania KPMG przeprowadzonego wśród 750 firm na całym świecie wynika, że 78% organizacji notowanych na giełdzie obecnie podlega lub wkrótce będzie podlegać obowiązkowi publikacji danych niefinansowych ESG atestowanych przez niezależnego audytora. Do tej pory tylko 30% spółek biorących udział w ankiecie korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, z czego 16% przeprowadziło atestację dającą ograniczoną pewność (limited assurance), a 14% atestację dającą wystarczającą pewność (reasonable assurance).

– Firmy działając transparentnie i etycznie w stosunku do swoich interesariuszy, gromadzą wokół siebie podmioty, które utożsamiają się z podobnymi wartościami. Organizacje, zamieniając deklaracje w działania, mają szansę zbudować wielowymiarową strategię opartą nie tylko na maksymalizacji zysków, ale przede wszystkim na zaufaniu będącym podstawą każdej relacji – mówi Marek Gajdziński, partner, szef działu audytu w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

75% firm niegotowych do raportowania informacji niefinansowych

Aż 3/4 firm biorących udział w ankiecie KPMG nie jest gotowych na nadchodzące wymogi w zakresie niezależnego atestowania informacji niefinansowych dotyczących ESG. Tylko jedna na cztery organizacje spośród badanej grupy posiada zasoby i umiejętności, aby odpowiednio przygotować informacje niefinansowe podlegające zewnętrznej atestacji.

Badanie KPMG wskazuje, że zaangażowany w kwestie ESG zarząd, regularne szkolenia oraz wdrożone mechanizmy kontroli procesu zbierania danych, bezpośrednio przekładają się na wysoki poziom gotowości przedsiębiorstw do przygotowania informacji niefinansowych.

– Firmy, których strategia zbudowana jest wokół aspektu zrównoważonego rozwoju, postrzegają nowe zasady bardziej jako szansę niż kolejny wymóg regulacyjny. Organizacje o wysokiej transparentności stają się bardziej wiarygodne. Wpływa ona pozytywnie na reputację, a w długofalowej perspektywie – również na lojalność interesariuszy. Zapewnienie wysokiej jakości danych dotyczących wskaźników ESG, kojarzy się ankietowanym nie tylko z poprawą ich reputacji, ale również z poszerzaniem bazy klienckiej, większym udziałem w rynku, poprawą poziomów zyskowności i innowacyjności przedsiębiorstwa. W przypadku CEO kluczowe jest rozumienie, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarze ESG musi opierać się na wiarygodnych, szczegółowych, wysokiej jakości danych – mówi Justyna Wysocka-Golec, Partner Associate, lider zespołu ESG, Climate & Nature w dziale consultingu w KPMG w Polsce.

Pięć filarów strategii wdrożeniowej

Organizacje dostrzegają korzyści płynące z dostosowania się do atestacji informacji niefinansowych. Jednocześnie nie sprowadzają się one wyłącznie do odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Blisko połowa ankietowanych jest zdania, że działanie to ma wpływ również na powiększenie udziału w rynku oraz lepszą decyzyjność. Dodatkowo organizacje wśród pozostałych zalet atestacji informacji niefinansowych wymieniają innowacyjność, poprawę reputacji oraz obniżenie kosztów.

Źródło: inf. pras.