Firmy chcą rozwijać się odpowiedzialnie

31 marca 2015

Ukazała się 13. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podobnie jak w latach minionych i tym razem liczba zgłoszonych praktyk przewyższyła ubiegłoroczny wynik. W Raporcie zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią.

Widoczne jest angażowanie się firm w działania społecznie odpowiedzialne w dłuższej perspektywie czasowej, które realizują więcej projektów wieloletnich/długoterminowych. Świadczą o tym 264 przykłady praktyk długoletnich, zgłoszonych do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. Jednocześnie stanowią one ponad jedna trzecią wszystkich praktyk, których łącznie w publikacji zebrano dokładnie 684 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” jest pewnym obrazem stanu CSR w Polsce, zaangażowania firm w temat i stopnia ich zaawansowania. Niezwykle pozytywna jest dużo wyższa liczba zgłoszonych praktyk długoletnich, bo to oznacza, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej. Martwi wciąż dużo niższa liczba praktyk zgłaszanych do pozostałych obszarów, poza wyjątkowym „zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej”. To z kolei może być przyczyną braku uwzględniania całego spektrum odpowiedzialności firm. Jakkolwiek widać postęp w upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, o czym świadczy aż 420 przykładów działań CSR po raz pierwszy zgłoszonych do naszej publikacji – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowe praktyki

Do 420 wzrosła liczba nowych, wcześniej niepublikowanych w Raporcie działań CSR zgłoszonych przez 124 firmy, w tym 31 z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Obszarem rokrocznie zdecydowanie dominującym pod względem zgłaszanych działań CSR jest „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Wśród 187 dobrych praktyk najwięcej stanowią inicjatywy charytatywne. Pewną nowością są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości (wspieranie start-upów np. poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Drugim najliczniejszym obszarem, i tu nastąpiła zamiana miejsc ze „środowiskiem” w porównaniu z rokiem ubiegłym, są „praktyki z zakresu pracy” – 84 przykłady. Pracodawcy w tej sferze bardzo zadbali o prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z rolą rodzica. Do znacznego wzrostu zainteresowania takimi działaniami mógł się przyczynić stale obecny w mediach temat wyzwań demograficznych, który firmy również traktują w kategoriach własnej odpowiedzialności.

W „ładzie organizacyjnym” znalazło się 35 praktyk. W znacznej mierze odnoszą się one do tworzenia etycznej infrastruktury poprzez ustanawianie kodeksów i programów etyki w firmie. W temacie raportowania społecznego z kolei warto zauważyć kilka praktyk, prezentujących jeszcze niestosowane przez daną firmę sposoby angażowania interesariuszy w przygotowanie sprawozdania (np. za pomocą bloga) lub wydania raportu (np. ulepszenia w wersji online raportu CSR).

Podobnie jak w minionej edycji, najmniej praktyk, bo tylko 14, znalazło się w obszarze prawa człowieka. W tym aspekcie wiele miejsca firmy poświęcają zagadnieniu „kobiet w biznesie”. Temat różnorodności pojawia się między innymi w kontekście kulturowym i osób z niepełnosprawnościami.

Nowy trend – edukacja

W pozostałych obszarach „środowisko”, „uczciwe praktyki operacyjne”, „zagadnienia konsumenckie”, w których znalazło się odpowiednio 50, 29 i 21 praktyk, widocznym trendem są prowadzone przez firmy działania edukacyjne.

Obejmują one różnych interesariuszy i wiele tematów. Firmy widzą dużą wartość w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Konsumenci edukowani są na tematy specyficzne dla branży, którą reprezentuje dana firma (np. edukacja finansowa, dotycząca praw autorskich czy energii). Partnerów biznesowych szkoli się z zakresu społecznej odpowiedzialności, gdyż firmy stawiają na współpracę z tymi, którzy podzielają ich wartości i sposób działania.

Ogłoszenie 13. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” miało miejsce 31 marca w Galerii Zachęta w Warszawie. W trakcie wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowany został także „Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014”, przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów. Nagrodzono laureatów 5. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Najwyżej oceniono autorów, których artykuły zamieszczono na łamach następujących mediów w 2014 roku: Benefit, csr.forbes.pl, Personel Plus, Rzeczpospolita, THINKTHANK, Tygodnik Powszechny, wethecrowd.pl.

W dniu ukazania się Raportu oficjalnie został zainaugurowany jubileusz 15 lat Partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Jego organizatorem i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Partnerami Głównymi PKN Orlen i Bank Zachodni WBK, a partnerem PGNiG.

Co znaczące, inicjatywa partnerstwa na rzecz CSR systematycznie się rozwija. Podczas ogłoszenia Raportu do Programu Partnerstwa FOB przystąpiło 6 nowych firm-Partnerów Strategicznych: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie LNG, SGS Polska, TAURON Polska Energia jako Partnerzy Strategiczni oraz Agencja Rozwoju Pomorza jako Partner Wspierający.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w najnowszej edycji prawie 700 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Praktyki w niej zawarte tworzą unikalny obraz społecznej odpowiedzialności firm w naszym kraju, uzupełniony o artykuły eksperckie, analizę mediów oraz kalendarium wydarzeń. Stanowi źródło inspiracji dla rozpoczynających działania i szukających nowych rozwiązań. Ukazuje się od 2002 roku. Praktyki zawarte w raportach można znaleźć korzystając z wyszukiwarki dobrych praktyk CSR.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” (PDF, rozmiar 7,0 MB)