Fabryki Nestlé w Namysłowie i Rzeszowie dbają o środowisko

22 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Kolejne dwie fabryki Nestlé spełniły ważne założenie inicjatywy „Zero odpadów”. Zarówno w fabryce lodów w Namysłowie, jak i w zakładzie Gerber w Rzeszowie z sukcesem wdrożono program „Zero odpadów na składowisko”, co potwierdził audyt europejskiej firmy certyfikującej Bureau Veritas. Odpady z obu fabryk poddawane są recyklingowi, kompostowaniu, regeneracji lub innym procesom odzysku i nie trafiają na składowiska. Inicjatywa Nestlé to ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego.

Zgodnie z założeniami europejskiego pakietu legislacyjnego o nazwie „Gospodarki o obiegu zamkniętym” (Circular Economy Package), który opiera się na przejściu na model cyrkularny, wykorzystujący odpady jako surowiec zmieniamy się  w społeczeństwo recyklingu. Dlatego odpady w Nestlé stają się zasobami do wykorzystania. Nestlé jako światowy producent żywności od lat prowadzi szereg działań mających na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne również poprzez nowoczesną gospodarkę odpadami. W ramach inicjatywy „Zero odpadów” koncern zadeklarował, że do 2020 roku wyeliminuje zarówno przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie jak i ich unieszkodliwiania poprzez spalenie bez odzysku energii.

Już teraz fabryka lodów Nestlé Schöller w Namysłowie i fabryka Gerber w Rzeszowie spełniły założenia tej inicjatywy na poziomie „zero odpadów na składowisko”. Potwierdziła to niezależna europejska firma certyfikująca Bureau Veritas, światowy lider branży TIC (Testing, Inspection and Certification), uznana i akredytowana przez większość krajowych i międzynarodowych organizacji. Bureau Veritas po przeprowadzonym audycie w zakładach Nestlé w Namysłowie i Rzeszowie potwierdziło, że zarówno zakład w Namysłowie, jak i w Rzeszowie w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015 roku (okres jaki obejmował audyt) prowadziły swoje działania związane z gospodarką odpadami, będącymi w gestii zakładu, w sposób zapewniający, że wytwarzane w oddziałach odpady są poddawane procesom odzysku i nie są unieszkodliwiane poprzez składowanie z wyjątkiem odpadów komunalnych. Odpady komunalne nie podlegają programowi, z tego względu, że zgodnie z prawem miejscowym zagospodarowywane są przez gminę Namysłów i Miasto Rzeszów. W raportach z audytów zostało podkreślone, że wdrożone w oddziałach polityki i procedury postępowania z odpadami są skuteczne w realizacji założonych celów gospodarki odpadowej, a także zapewniają poziom zaufania do ich skuteczności w przyszłości.

W celu realizacji programu „Zero odpadów”, wszystkie zakłady produkcyjne Nestlé w Polsce wzmocniły standardy operacyjne w celu eliminacji awarii, a tym samym zapobiegania powstania odpadów. Wszelkie wytwarzane w tych zakładach odpady są przekazywane do odzysku: recyklingu, kompostowania, procesu biogazowania, regeneracji lub wykorzystywane jako paliwo alternatywne. W tym zakresie Nestlé współpracuje z firmami wyspecjalizowanymi w tego rodzaju działalności, które regularnie audytuje. Dodatkowo w fabrykach realizowane są obowiązkowe szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska, tak by osoby zatrudnione mogły utrwalić wiedzę i w praktyce stosować zasady segregacji odpadami.

Inicjatywa „Zero odpadów” jest jednym z priorytetów naszej strategii rozwoju. Program bezodpadowych fabryk, który wdrażamy, to wartość nie tylko dla środowiska, ale też długofalowo – dla lokalnej społeczności. Już w lipcu 2015 roku w fabryce w Kaliszu jako pierwszej w Polsce spośród fabryk Nestlé udało się nam spełnić założenia tej deklaracji. Teraz zakłady w Namysłowie i w Rzeszowie osiągnęły poziom „zero odpadów na składowisko”. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom w tym zakresie uda nam się osiągnąć sukces, umocnić świadomość ekologiczną oraz i oferować produkty zdrowe dla konsumentów, które będą jednocześnie lepsze dla środowiska – mówi Tomasz Tarnawski, Market SHE Manager w Nestlé Polska S.A.