Eurosif zaniepokojony propozycją KE ws. nowych standardów ESRS

14 czerwca 2023

The European Sustainable Investment Forum wzywa Komisję Europejską do dalszego stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zawartych w ostatecznych propozycjach EFRAG z listopada 2022 r.

W piątek 9 czerwca Komisja Europejska opublikowała projekt aktu delegowanego określającego treść pierwszego zestawu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD z grudnia 2022 r. Tekst projektowej wersji aktu delegowanego i obu jego załączników jest dostępny do konsultacji publicznych do 7 lipca 2023 r.

Eurosif (European Sustainable Investment Forum) jest zaniepokojony ostatnimi zmianami Komisji Europejskiej w proponowanych standardach, które – zdaniem organizacji – oznaczają znaczny spadek ambicji w porównaniu z zaleceniami opublikowanymi przez EFRAG w listopadzie 2022 roku. Organizacja popiera solidne ESRS, oparte na zasadzie podwójnej istotności i obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Standardy te mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania luk w danych korporacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także dla poprawy jakości, wiarygodności i porównywalności tych ujawnień. Proponowany projekt sprawia jednak, że wszystkie standardy ESRS, wymogi dotyczące ujawniania informacji i punkty danych podlegają ocenie istotności. W połączeniu z dodatkową elastycznością zatwierdzoną przez Komisję dla tych ocen, spółki mogłyby pomijać część sprawozdawczości w kwestii zrównoważonego rozwoju.

Jest to sprzeczne z ostatecznymi zaleceniami technicznymi EFRAG uznającymi wyżej wymienione informacje za istotne. Rekomendacje te zostały uzgodnione przez przedstawicieli spółek, inwestorów, innych uczestników rynku finansowego i społeczeństwa obywatelskiego. Należy również zauważyć, że propozycje EFRAG dotyczące zestawu ESRS, zanim zostały przedłożone Komisji Europejskiej w listopadzie 2022 r., zostały prawie o połowę zredukowane w wyniku konsultacji publicznych w ubiegłym roku.

Jeśli ten projekt aktu delegowanego zostanie przyjęty w obecnej formie, grozi to osłabieniem skuteczności CSRD. Inwestorzy i inni uczestnicy rynków finansowych potrzebują wiarygodnych i porównywalnych sprawozdań związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne i spełniać własne wymogi regulacyjne wynikające z rozporządzenia SFDR, rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych i wymogów dotyczących ujawniania informacji w ramach filaru 3.

Co więcej, poddanie ocenie istotności niektórych z najważniejszych ujawnień dotyczących klimatu – w tym wskaźników emisji gazów cieplarnianych, celów klimatycznych i planów transformacji – jest niezgodne ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i unijnego prawa klimatycznego. Ujawnianie niektórych informacji na zasadzie dobrowolności, np. dlaczego temat zrównoważonego rozwoju nie jest uznawany za istotny; lub tych związanych z bioróżnorodnością i własną siłą roboczą, może być również kwestionowane.

Eurosif wzywa Komisję Europejską do ponownego rozważenia ostatnich zmian i zastosowania się do ostatecznych zaleceń EFRAG, które były już wynikiem kompromisu między podmiotami sporządzającymi sprawozdania finansowe, uczestnikami rynku finansowego, w tym inwestorami, oraz społeczeństwem obywatelskim.