Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości

26 lutego 2007

31 maja 2006 upływa termin zgłoszeń do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości – inicjatywy Güntera Verheugena i Komisji Europejskiej mającej na celu wspieranie europejskich przedsiębiorców i przedsiębiorczości.

O Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (European Enterprise Awards) mogą się ubiegać władze lokalne i regionalne na terenie Unii Europejskiej, Bułgarii, Islandii, Norwegii, Rumunii i Turcji. Dotyczy to także miast, regionów i społeczności, jak również  publiczno-prywatnych kontaktów między władzami i przedsiębiorcami,   programów edukacyjnych i organizacji biznesowych.

Celem konkursu jest:

  • rozpoznanie korzystnych działań i inicjatyw podjętych w celu wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
  • wskazanie i wyróżnienie najlepszych przykładów polityki oraz praktyk w zakresie przedsiębiorczości,
  • zwiększanie świadomości dotyczącej roli jaką odgrywają przedsiębiorcy w społeczeństwie,
  • zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

1.    Nagroda za pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości (Entrepreneurial Trailblazer Award) – za działania przyczyniające się do pogłębiania kultury przedsiębiorczości, wpływające na mentalność oraz zwiększające świadomość o przedsiębiorczości w społeczeństwie;
2.    Nagroda za wspieranie przedsiębiorstw (Enterprise Support Award) – za nowatorską politykę, która wspiera przedsiębiorstwa i przyciąga inwestycje, szczególnie w mało atrakcyjnych regionach.
3.    Nagroda za ograniczanie biurokracji (Red Tape Reduction Award) – za działania mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw, w szczególności tych, które rozpoczynają działalność.
4.    Nagroda za inwestowanie w kapitał ludzki (Investment in People Award) – za inicjatywy podjęte w celu ulepszania kształcenia i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wzmacniające powiązania między biznesem a systemem edukacyjnym.
5.    Nagroda za odpowiedzialną przedsiębiorczość (Responsible Entrepreneurship Award) – za inicjatywy odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która wspiera zbiorową odpowiedzialność społeczną oraz utrwala zwyczaje biznesowe w sferze społecznej i/lub ekologicznej.

Kandydaci będą wybierani na podstawie następujących kryteriów:

  • oryginalność i wykonalność;
  • wpływ na lokalną gospodarkę;
  • poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi interesariuszami;
  • uniwersalność projektu do zastosowania go w innych regionach Europy.

Kandydaci muszą wykazać, w jaki sposób ich działania ułatwiły działalność gospodarczą oraz podniosły poziom gospodarczy w ich regionie w okresie dwóch lat poprzedzających rok, w którym będą przyznawane nagrody.

Do udziału w konkursie wybranych będzie maksymalnie dwóch kandydatów z jednego państwa. Wszyscy nominowani do etapu wspólnotowego zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się w grudniu 2006 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w Krajowym Punkcie Zgłoszeniowym. termin ich składania upływa 31 maja 2006.