Europarlament przyjmuje stanowisko ws. dyrektywy CSDD

5 czerwca 2023

W czwartek Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do identyfikowania, a w razie potrzeby zapobiegania, eliminowania lub łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności na prawa człowieka i środowisko. Do takich działań należy praca dzieci, niewolnictwo, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie, degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej. Ponadto będą zobligowani do monitorowania i oceniania wpływu swoich partnerów w łańcuchu wartości – nie tylko dostawców, ale także sprzedaży, dystrybucji, transportu, magazynowania, gospodarki odpadami i innych obszarów.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą w UE, niezależnie od ich sektora, w tym usług finansowych zatrudniających ponad 250 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 40 mln euro, a także do spółek dominujących zatrudniających ponad 500 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 150 mln euro. Uwzględnione zostaną również spółki spoza UE o obrotach wyższych niż 150 mln euro, jeśli co najmniej 40 mln euro zostało wygenerowanych w UE.

Obowiązek zachowania należytej staranności przez dyrektorów i zaangażowanie przedsiębiorstw

Firmy będą musiały wdrożyć plan przejściowy, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, a w przypadku dużych firm zatrudniających ponad 1000 pracowników osiągnięcie celów planu będzie miało wpływ na zmienne wynagrodzenie dyrektora (np. premie). Nowe zasady wymagają również, aby firmy współpracowały z osobami, których dotyczą ich działania, w tym z działaczami na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. W celu ułatwienia dostępu inwestorom inwestorom, informacje o polityce należytej staranności spółki powinny być publikowane w Europejskim Pojedynczym Punkcie Dostępu (ESAP).

Spółki nieprzestrzegające przepisów będą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą i mogą zostać ukarane przez krajowe organy nadzoru. Sankcje obejmują środki takie jak ujawnianie, które z firm nie przestrzegają zasad, wycofanie towarów firmy z rynku lub grzywny w wysokości co najmniej 5% globalnego obrotu netto. Firmy spoza UE, które nie będą przestrzegać zasad, zostaną wykluczone z zamówień publicznych w UE.

Zgodnie z przyjętym tekstem, nowe obowiązki będą miały zastosowanie po 3 lub 4 latach, w zależności od wielkości firmy. Mniejsze firmy będą mogły opóźnić stosowanie nowych zasad o kolejny rok.

Stanowisko negocjacyjne Parlamentu zostało przyjęte 366 głosami za, 225 przeciw, przy 38 wstrzymujących się.

– Poparcie Parlamentu Europejskiego jest punktem zwrotnym w myśleniu o roli korporacji w społeczeństwie. Prawo dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej musi zapewnić, że przyszłość będzie należeć do firm, które traktują ludzi i środowisko w zdrowy sposób – a nie do firm, które stworzyły model dochodów ze szkód wyrządzanych środowisku i jego eksploatacji. Większość firm poważnie traktuje swoje obowiązki wobec ludzi i środowiska. Pomagamy tym firmom, stosując „prawo uczciwego biznesu”. Jednocześnie odcinamy się od tych, które lekceważą zasady – zauważyła sprawozdawczyni Lara Wolters (S&D, NL) po głosowaniu plenarnym.

Parlament Europejski konsekwentnie apeluje o większą odpowiedzialność przedsiębiorstw i obowiązkowe przepisy dotyczące należytej staranności. Wniosek Komisji Europejskiej został przedstawiony 23 lutego 2022 roku. Uzupełnia on inne istniejące i przygotowywane akty prawne, takie jak rozporządzenie w sprawie wylesiania, rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i projekt rozporządzenia zakazującego produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej.

Teraz, gdy Parlament przyjął swoje stanowisko, mogą rozpocząć się negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie ostatecznego tekstu przepisów. Państwa członkowskie przyjęły swoje stanowisko w sprawie projektu dyrektywy w listopadzie 2022 roku.

Źródło: inf. pras.