Eksperckie jury wyłoni laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

22 maja 2019

Jury, które wyłoni laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody Ludzie, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, składa się z ekspertów i ekspertek reprezentujących branżę CSR, środowisko akademickie, sektor NGO oraz instytucje związane z poszczególnymi kategoriami. Na zgłoszenia kandydatów i kandydatek czekamy do 1 czerwca. 

W gronie jurorów i jurorek 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znaleźli się następujący eksperci i ekspertki:

 • Anna Błaszczak-Banasiak – Dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokatka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu legislacji, międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W latach 2013-2017 była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania „Equinet”. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji.
 • Jakub Brdulak – Profesor w Uniwersytecie SWPS i SGH. Autor jednego z pierwszych doktoratów w Polsce na temat zarządzania wiedzą. W ramach stypendium doktorskiego w University of Denver (USA) badał wybrane organizacje amerykańskie pod kątem zarządzania wiedzą oraz zarządzania informacjami. Oprócz zarządzania wiedzą i informacją, jego aktywność obejmuje również obszar związany z zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym. Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ekspert Boloński przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 2014 roku), a obecnie ekspert delegowany przez MNiSW do tzw. Peer Learning Group w sprawie jakości kształcenia w ramach prac Procesu Bolońskiego. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Ekspert Litewskiej Komisji Akredytacyjnej (SKVC). Współpracuje z amerykańską organizacją pozarządową ASHOKA. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zarządzania wiedzą i zarządzania w szkolnictwie wyższym. Prowadził zajęcia dla studentów w Rumunii, Turcji, Kanadzie, Belgii i na Łotwie.
 • Kuba Giedrojć – Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, odpowiada w niej za komunikację, wydarzenia, relacje członkowskie i rozwój organizacji. Od wielu lat zajmuje się problematyką relacji administracji i biznesu oraz wizerunku przedsiębiorców. Autor publikacji i badań z tego zakresu. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zajmował się relacjami z mediami. Autor książki „PR w administracji”. Jako ekspert ds. strategii komunikacji pracował w szeregu projektów biznesowych i społecznych, m.in. nagrodzonych Złotymi Spinaczami czy złotym EFFIE. Wykłada na SWPS, UW i WSAiB. Zapalony trener i coach, prowadzi szkolenia z zakresy train the trainers oraz treningi rozwojowe.
 • Anna Giza – Doktor habilitowany, prof. UW. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Aktualnie pełni funkcję Prorektora UW ds. rozwoju , a jej ambicją jest otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny.
 • Karolina Kędziora – Radczyni prawna, prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.
 • Ewa Lisowska – Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).
 • Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od ponad 10 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. W Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie realizowała projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz duże akcje charytatywne. Od 2018 r. w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, działa na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, zachęca biznes do angażowania się w akcje społeczne, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.
 • Elżbieta Mączyńska – Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, także Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Bolesław Rok – Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok jest dyrektorem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, Transition Redesigned”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, „Sustainable Business Models”.
 • Marzena Strzelczak – w Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji. Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.
 • Wojciech Szymalski – Prezes InE, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Członkiem zarządu Zielonego Mazowsza był od roku 2006, a prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. W Zielonym Mazowszu realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego, ocen oddziaływania na środowisko, kosztów zewnętrznych, planowania przestrzennego. Redagował czasopismo „Zielone Światło”. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. Od 2014 roku koordynuje projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. W międzyczasie realizował także warsztaty, szkolenia, konferencje oraz plany gospodarki niskoemisyjnej czy obliczenia śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych).
 • Izabela Żmudka – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera przedsiębiorców oraz jednostki naukowe w tworzeniu innowacji służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski, rozwiązując konkretne problemy cywilizacyjne jej mieszkańców. Manager z wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu zarówno w sektorze państwowym, samorządowym, biznesie, jak i w organizacjach pozarządowych. Absolwentka MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sprawowała bezpośredni nadzór nad instytucjami państwowymi, instytutami badawczymi, spółkami oraz fundacjami. W sektorze biznesowym była odpowiedzialna za działania polegające na restrukturyzacji organizacyjnej i optymalizacji procesów biznesowych, wdrażaniu systemów ERP oraz wprowadzaniu ładu korporacyjnego. W instytucjach państwowych aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii ekonomicznej z wykorzystaniem nowych technologii, w banku centralnym prowadziła serwis edukacji ekonomicznej z powszechnie dostępnymi kursami e-learningowymi i wiedzą ekonomiczną. W sektorze samorządowym i organizacjach pozarządowych zajmowała się tworzeniem instytucji od podstaw, zarządzaniem operacyjnym, wdrażaniem projektów programowych, a także nadzorem nad zamówieniami publicznymi. Obecnie bierze udział m.in. w pracach zespołu ds. innowacji. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem kreatywnego zarządzania wieloosobowymi zespołami.

W ramach 3. edycji Nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” będą oceniane realne działania mające na celu zarządzanie biznesem w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką aby uzyskać zgody na kandydowanie. Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” na stronie  odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Business Centre Club, Centrum Wolontariatu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konfederacja Lewiatan

Patronat medialny: ngo.pl, Personel Plus