EFRAG rozpoczyna konsultacje dotyczące dwóch projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP 

24 stycznia 2024

Do 21 maja 2024 r. zainteresowane strony mogą zgłaszać do EFRAG uwagi dotyczące standardów sprawozdawczości  przeznaczonych dla MŚP notowanych  (ESRS LSME ED) i nienotowanych na giełdzie (VSME ED). Równolegle z konsultacjami będą odbywać się testy, do których można zgłosić się do 31 stycznia 2024 r.

ESRS LSME ED

Na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) EFRAG pełni funkcję doradczą przy opracowaniu nowych standardów (ESRS) przez Komisję Europejską. Obecnie realizuje prace nad standardem dla MŚP o statusie jednostek zainteresowania publicznego. Należą do nich podmioty, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Unii Europejskiej, małe i niezłożone instytucje (SNCIs) i ubezpieczyciele zależni oraz reasekuratorzy (LSME).

ESRS LSME wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. z dodatkowym dwuletnim okresem wyłączenia. Celem aktu delegowanego jest ustanowienie wymogów sprawozdawczych, proporcjonalnych do działalności i możliwości LSME. Ma to doprowadzić do większego dostępu do finansowania LSME poprzez standaryzację informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

VSME ED

EFRAG opracował również dobrowolny standard sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych MŚP (VSME). Narzędzie sprawozdawcze ma pomóc nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom  w odpowiadaniu na prośby kontrahentów biznesowych, głównie w zakresie ujawnień informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wytyczne są przygotowane w ten sposób, aby ułatwić nienotowanym MŚP transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki.

W oparciu o akceptację rynku, oczekuje się, że VSME ED ustandaryzuje obecne wielokrotne żądania danych ESG poprzez zmniejszenie liczby nieskoordynowanych żądań, które otrzymują. Oczekuje się, że pomoże im to w uzyskaniu lepszego dostępu do kredytodawców, inwestorów i klientów.

Pakiet konsultacyjny ESRS LSME ED i VSME ED  

Obecne konsultacje publiczne mają na celu uzyskanie informacji zwrotnych na temat kluczowych aspektów Exposure Drafts, w tym

  • proponowanej architektury;
  • wdrożenia wymogów CSRD (dla ESRS LSME ED);
  • istotności proponowanych ujawnień;
  • osiągniętych uproszczeń;
  • akceptacji rynkowej (dla VSME ED).

Na pytania w ramach konsultacji publicznych można odpowiedzieć za pomocą kwestionariuszy online:

  • kliknij tutaj, aby uzyskać link do kwestionariusza ESRS LSME ED,
  • kliknij utaj, aby uzyskać link do kwestionariusza VSME ED.

Testy ESRS LSME ED i VSME ED   

Udział w testowaniu propozycji standardów to możliwość zdobycia cennych informacji na temat przyszłych wymagań sprawozdawczych i przygotowania się na oczekiwania i potrzeby różnych grup interesariuszy. Organizowane przez EFRAG testy koncentrują się na aspektach dotyczących wykonalności, kosztów, wyzwań, korzyści i użyteczności poszczególnych ujawnień oraz sugerowanych ulepszeń Exposure Drafts.

W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe test   polega na przygotowaniu do dnia 21 kwietnia 2024 r. części ujawnień zawartych w Exposure Drafts i udzieleniu na tej podstawie odpowiedzi w kwestionariuszu VSMELSME. Nie jest konieczne testowanie całego standardu, tj. możliwe będzie przetestowanie wybranych ujawnień.

Warsztaty odbędą się w ostatnim miesiącu okresu konsultacji.

Aby potwierdzić swoje zainteresowanie testem terenowym, należy wysłać wiadomość e-mail na adres VSME@EFRAG.org i LSME@EFRAG.org.

Źródło: EFRAG