EFRAG i GRI zaprezentowały indeks interoperacyjności standardów raportowania

7 grudnia 2023

FRAG i GRI wspólne zaprezentowały korzyści płynące z dostosowania ESRS do standardów GRI. Podpisany 30 listopada dokument zobowiązuje organizacje do dalszej współpracy w celu zapewnienia wsparcia dla raportujących firm.

Rezultatem drugiej umowy o współpracy jest ogólnodostępny Indeks Interoperacyjności GRI-ESRS, przedłożony do zatwierdzenia na grudniowych spotkaniach organów ustanawiających standardy EFRAG. Narzędzie określa, w jaki sposób wymogi dotyczące ujawniania informacji i dane w każdym zestawie standardów odnoszą się do siebie nawzajem.

Interoperacyjność zapobiega potrzebie podwójnego raportowania i skutkuje większą przystępnością sprawozdawczości. W rezultacie podmioty raportujące w zgodzie z ESRS będą uznawane za spełniające wymogi określone przez GRI, a podmioty raportujące według wytycznych GRI będą mogły wykorzystać swoje wysiłki sprawozdawcze do przygotowania „Sustainability Statement” przewidzianego w ESRS.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj>>

Źródło: GRI