Dobre praktyki z zakresu pracy poszukiwane

29 grudnia 2020

Pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większą wagę przykładamy do tego, jakie działania wobec zatrudnionych realizują pracodawcy. Przeglądem inicjatyw CSR podejmowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce jest Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Na zgłoszenia do 19. już edycji wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu czeka do 13 stycznia (przedłużony termin). Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020.

Do zeszłorocznej edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w obszarze miejsca pracy zakwalifikowano 185 nowych i 288 długoletnich (opublikowanych już w jednym z poprzednich raportów) działań CSR, podejmowanych przez 121 firm w naszym kraju.

Praktyki z zakresu pracy – obok obszaru dotyczącego środowiska naturalnego oraz działań związanych z zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnej – są obszarem z największą liczbą praktyk w zeszłorocznej edycji Raportu. Wśród działań dotyczących miejsca pracy pojawiło się znacznie więcej praktyk koncentrujących się na rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Można spodziewać się, że w tym roku niemały odsetek działań biznesu na rzecz pracownic i pracowników dotyczyć będzie wsparcia ich w dobie pandemii związanego z umożliwieniem pracy zdalnej czy zapewnieniem bezpieczeństwa tych pracowników, którzy pozostali w swoich miejscach pracy, a także inicjatyw pomocowych w dobie koronakryzysu. 

Trwają zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2020 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2020 roku.  Każda firma może zgłosić maksymalnie 10 nowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja działania w jednej z poprzednich edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/).

Rejestracja praktyk: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020

Działania firm w obszarze miejsce pracy mogą dotyczyć kwestii takich jak np.:

 • bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • dialog z pracownikami,
 • firma przyjazna rodzinie,
 • integracja pracowników,
 • partycypacja pracownicza,
 • przeciwdziałanie nadużyciom w miejscu pracy,
 • rekrutacja i adaptacja,
 • szkolenie i rozwój,
 • wolontariat pracowniczy,
 • work-life balance,
 • wsparcie pracowników,
 • zdrowie pracowników.

Dobre praktyki pogrupowane są wg 7 obszarów normy ISO 26000 – oprócz praktyk z zakresu pracy, są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie realizowane przez firmy działania są dzielone na kategorie, czyli wiodące tematy w danych obszarach. Liczba praktyk w kategorii oddaje zmiany zachodzące w aktywności firm, ich zaangażowaniu, ale też pokazuje stojące przed nimi wyzwania. Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020, do 13 stycznia 2021 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz (tel. +48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl.) oraz Marta Górska (tel. +48 661 295 001, marta.gorska@fob.org.pl).

– Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej – biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny. Przedsiębiorstwa też nie zapomniały o niesieniu pomocy grupom szczególnie zagrożonym np. seniorom czy osobom bezdomnym czy o specjalnych potrzebach związanych np. ze zdalnym nauczaniem. W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy realizując akcję ,#BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do Raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19 – mówi Marzena Strzelczak prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami. Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok poznamy podczas premiery publikacji w kwietniu 2021 roku – dodaje Marzena Strzelczak.

O Raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >>

Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.