Konsultacje ws. dyrektywy Corporate Sustainability Reporting

17 maja 2021

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konsultacjach unijnej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting. Konsultacje potrwają do 21 maja. 

Nowy dokument ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych i znacznie rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże jednostki, bez względu na to czy są notowane czy nie. Dodatkowo trzy lata później niż duże jednostki takie obowiązkowe raportowanie mieliby rozpocząć mali i średni emitenci.

Zasadniczą zmianą będzie także opracowanie jednolitego europejskiego standardu raportowania oraz jego uproszczonej wersji dla mniejszych jednostek, które zastąpią dotychczasową swobodę wyboru standardów. Raporty na temat zrównoważonego rozwoju byłyby obowiązkowo umieszczane w ramach sprawozdania z działalności. Ponadto objęte byłyby obowiązkową weryfikacją w formie usługi poświadczającej przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług poświadczających w tym obszarze sprawozdawczym.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, opracowanie stanowiska Rządu RP w ramach współpracy z Sejmem i Senatem nastąpi w terminie dwóch tygodni od opublikowania przez KE krajowych wersji językowych, co jest planowane przez służby Komisji dopiero na połowę czerwca br.

Jednakże ze względu na fakt, że ww. projekt dyrektywy jest jednym z priorytetowych dla KE, to wkrótce Rada UE i PE rozpoczną prace legislacyjne nad tym projektem (na bazie angielskiej wersji językowej). W związku z tym Ministerstwo Finansów zachęca do przekazywania opinii i uwag do projektu – a zwłaszcza ich kluczowych zagadnień – które zostaną rozpatrzone przy wypracowaniu stanowiska Rządu oraz stanowiska Polski prezentowanego w trakcie prac w grupie roboczej ds. prawa spółek Rady UE.

Opinie przekazywać można mejlowo na adres malgorzata.szewc@mf.gov.pl oraz joanna.guzowska@mf.gov.pl w terminie do dnia 21 maja 2021 r.

Projekt dyrektywy i ocena skutków są dostępne tutaj >>