Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisana przez 23 uczelnie

20 listopada 2017

16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Jako jedna z panelistek konferencji wzięła udział prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Dominika Bettman.

Podczas konferencji dyskutowano o kwestiach związanych z oczekiwaniami biznesu wobec środowiska naukowego. Zastanawiano się także nad tym, jakie oczekiwania ma polska nauka wobec biznesu. Przedstawiciele władz uczelni wskazywali na czym polega społeczna odpowiedzialność uczelni oraz w jaki sposób jej zasady są i mogą być wdrażane w działalności szkół wyższych. Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach tej grupy uczestniczą przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

Szczegółowe punkty Deklaracji odnoszą się do czterech obszarów pracy uczelni:

 • punkty 1, 2 i 3 dotyczą pielęgnowania wartości
 • punkty  4, 5 i 6 dotyczą realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych
 • punkty 7, 8, 9 i 10 dotyczą organizacji pracy uczelni, która sprzyja rozwojowi jej społecznej odpowiedzialności
 • punkty 11 i 12 dotyczą współpracy z interesariuszami.

W Deklaracji podkreślono również wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem – dzięki niej możliwy jest rozwój badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania różnych problemy, także tych społecznych. Partnerstwo nauki i biznesu to podstawa rozwoju innowacyjności, co zostało wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wzajemne oddziaływanie tych środowisk może przynieść obydwu stronom wiele korzyści. Może także pozytywnie wpływać zarówno na społeczeństwo jak i środowisko naturalne.

Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisały następujące uczelnie:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 5. Politechnika Gdańska
 6. Politechnika Łódzka
 7. Politechnika Wrocławska
 8. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 9. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 10. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 11. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 12. Uniwersytet Gdański
 13. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 16. Uniwersytet Śląski
 17. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. Uniwersytet Łódzki
 19. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 20. Uniwersytet Wrocławski
 21. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 22. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 23. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Ponadto kilka innych uczelni wyraziło wolę podpisania Deklaracji w późniejszym terminie.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni otwarta jest dla wszystkich szkół wyższych, które chcą informować o swoim zaangażowaniu w promowanie idei społecznej odpowiedzialności oraz uczelni realnie wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności w swojej działalności.