Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

28 maja 2012

Dotyczy firmy: PwC,

28 maja 2012 roku miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Deklaracja potwierdza zaangażowanie polskich przedsiębiorców w działania mające na celu osiągniecie celów strategicznych zapisanych w raporcie Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.

Raport ten definiuje najważniejsze wyzwania iwskazuje działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sześciu priorytetowych obszarach, za które uznano: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastrukturę, zasoby naturalne, energię, a także jakość państwa i instytucji publicznych. Dokument powstał w drodze konsultacji prowadzonych przez firmę doradczą PwC we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu z 150 przedstawicielami firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu na pewno nie będzie łatwa w realizacji. Jeśli jednak chcemy, by Polska pokonała gospodarczą i cywilizacyjną lukę, która przez wieki narastała w stosunku do czołowych krajów świata, już teraz należy znaleźć zapał i środki niezbędne do przeprowadzenia zmian – podkreśla Olga Grygier – Siddons, prezes PwC w Polsce – W wielu dziedzinach, które wymagają dogłębnych i długofalowych zmian można równocześnie podejmować działania, których pozytywne efekty będą odczuwane znacznie szybciej. Przykładem może być cyfryzacja – gdzie dzięki współpracy państwa i biznesu – Polska może bardzo szybko zlikwidować dystans dzielący ją od najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy.”

Jak wynika z raportu, główne wyzwania przed jakimi stoi biznes i Polska to:

1. Rozwój kapitału społecznego, a w szczególności budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie współpracy. Zdaniem autorów raportu, aby wybudować w Polsce kapitał społeczny, nawyki współpracy i poszukiwania wspólnego interesu powinny być wpajane od dziecka przez system edukacyjny. Usprawnienie funkcjonowania systemu edukacyjnego, poprawa jego jakości oraz dostosowanie do wyzwań współczesnego świata będzie kluczowe dla realizacji Wizji 2050.

2. Rozwój kapitału ludzkiego – w tym obszarze przedstawiciele biznesu wskazali przede wszystkim na potrzebę przekazywania uczniom chęci nauki przez całe życie, budowania umiejętności wynikających z nauki przedmiotów ścisłych, a także kształtowania kompetencji miękkich, promowania mobilności międzysektorowej i myślenia systemowego itp. Ponadto, kluczowe jest dopasowanie edukacji do potrzeb rynkowych poprzez ściślejszą współpracę nauki z biznesem oraz stworzenie ram instytucjonalnych dla takich działań, a także umożliwienie uczniom i studentom dostępu do nowych technologii i najnowszej wiedzy rynkowej. Dodatkowo wskazano m.in. na potrzebę: tworzenia systemów aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, wykorzystywania potencjału osób starszych poprzez tworzenie możliwości i warunków pracy oraz wdrożenia rozwiązań, które będą zapobiegały emigracji wykształconych młodych ludzi za granicę.

3. Nowoczesna, bezpieczna, przyjazna dla środowiska i dostępna infrastruktura, która powinna być traktowana jako narzędzie zrównoważonego rozwoju, a nie cel sam w sobie. Wymaga to zmiany sposobu myślenia – autorzy raportu proponują spojrzenia na infrastrukturę (zarówno transportową jak i technologiczną) jako na środek przybliżający do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, hałasu, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i eliminacji wykluczenia cyfrowego, a tym samym – zwiększenia liczby aktywnych uczestników rynku. W tym celu zdaniem biznesu należy m.in.: opracować strategię rozwoju transportu spójną z innymi dokumentami, takimi jak np. Biała Księga Komisji Europejskiej. Ponadto konieczne jest zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy rządem, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania spójności terytorialnej i większej skuteczności wysiłków podejmowanych na poziomie centralnym, regionalnym i międzynarodowym. Ponadto biznes zwraca uwagę na potrzebę m.in:

 • przygotowania dobrych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających potrzeby rozwoju infrastruktury i zrównoważonego rozwoju, w tym jakości życia mieszkańców,
 • doprecyzowania regulacji prawnych i zasad dobrej praktyki dla potrzeb realizacji inwestycji infrastrukturalnych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • wprowadzenia korzystnych rozwiązań fiskalnych i systemu zachętdo tworzenia infrastruktury pozwalającej na spełnienie wyższych niż określone przez aktualne prawo wymagań bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

4. Zasoby naturalne – rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga rozwinięcia zdolności strategicznego planowania zarówno w skali państwa, jak i poszczególnych organizacji.  Proponowane rozwiązania w tym obszarze to m.in:

 • Stworzenie spójnego i przewidywalnego systemu regulacji oraz analiz skutków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych dla wprowadzanych przepisów i regulacji środowiskowych,
 • wprowadzenie systemu bodźców i zachęt jak np. preferencyjne kredyty lub ulgi podatkowe do finansowania rozwiązań pro środowiskowych,
 • stworzenie uregulowań prawnych dających klientom wyraźną informację o produktach i możliwość porównania ich pod względem charakterystyki środowiskowej (np. wskaźnik Environmental/Carbon Footprint),
 • zapewnienie transferu wiedzy i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych związanych z ochroną środowiska z innych krajów,
 • zapewnienie stabilności prawa w odniesieniu do systemu certyfikatów energii oraz systemów wsparcia dla firm redukujących emisję gazów cieplarnianych,
 • stworzenie zachęt i nagród dla przedsiębiorstw optymalizujących zużycie surowców,
 • tworzenie partnerstwa z placówkami naukowo-badawczymi w celu rozwoju i wdrażania eko-innowacji np. w ramach zielonych parków technologicznych, klastrów itp.

5. Energia – zdaniem autorów raportu, aby zapewnić Polsce bezpieczne dostawy energii pochodzącej ze zróżnicowanych źródeł, w przystępnej cenie i nie generującej kosztów społecznych i środowiskowych, konieczne jest w pierwszej kolejności podjęcie strategicznych decyzji dotyczących źródeł energii oraz stworzenie odpowiednich regulacji zapewniających stabilność prawa, zwłaszcza w odniesieniu do celów redukcji emisji CO2 oraz systemu certyfikatów energii. Ponadto, potrzebne jest wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej. Konieczne jest także przygotowanie planów działania, które pomogą zredukować koszty społeczne związane ze zmianami w sektorze. Inne proponowane przez biznes rozwiązania dotyczące obszaru „Energia” to m.in:

 • stworzenie rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa inwestujące we własne moce, zwłaszcza oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • edukowanie konsumentów w zakresie racjonalnego korzystania z energii,
 • rozwój inteligentnych sieci (smart grids) pozwalających na znaczącą poprawę efektywności energetycznej w sektorze elektroenergetycznym i rynku energii,
 • stawianie wymagań partnerom w łańcuchu dostaw w zakresie optymalizacji zużycia energii i korzystania z odnawialnych źródeł,

6. Jakość państwa oraz instytucji publicznych – aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem potrzebna jest współpraca i dialog pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego oraz zmiana sposobu myślenia o rolach i zadaniach państwa oraz przedsiębiorców, a także budowanie wzajemnego zaufania. Tylko skuteczna współpraca międzysektorowa daje szansę na efektywne poszukiwanie nowych rozwiązań dla problemów Polski. Dla zrealizowania Wizji 2050 konieczne jest też zapewnienie optymalnego poziomu biurokracji, a więc takiego, który gwarantuje porządek i jasne zasady funkcjonowania, ale nie krępuje rozwoju przedsiębiorczości i biznesu. W tym celu zdaniem biznesu potrzeba m.in:

 • stabilnego, wspierającego zrównoważony rozwój prawa stanowionego z uwzględnieniem konsultacji społecznych; jasnych, sprawiedliwych i niezmiennych reguł działania wobec biznesu,
 • rzetelnej oceny skutków wprowadzanych regulacji,
 • podjęcia wzorcowych projektów w ramach PPP w celu stworzenia dobrych praktyk
 • efektywnej i przyjaznej dla przedsiębiorców administracji wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do poprawy jakości świadczonych usług,
 • tworzenia platform współpracy biznesu z instytucjami administracji, dawania biznesowi możliwości komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań,
 • większej sprawności postępowań sądowych – szczególnie w sprawach gospodarczych,
 • zwiększenia efektywności wykorzystania środków publicznych na B+R (poprzez np. klastry).

„Od 2009 roku przedstawicielem WBCSD w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które we współpracy z Ministerstwem Gospodarki zobowiązało się m.in. do realizacji działań służących podnoszeniu świadomości, wymianie doświadczeń oraz tworzeniu platformy dialogu, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele administracji publicznej, organizacji branżowych i przedsiębiorstw, świata nauki oraz organizacji pozarządowych – w zakresie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Projekt Wizja 2050 pozwolił zebrać wyzwania cywilizacyjne przed którymi stoją polskie firmy oraz zaproponować zmiany, które powinny nastąpić, aby za 38 lat nasz kraj mógł nadal rozwijać się w sposób zrównoważony” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Polska „Wizja 2050” została ogłoszona tuż przed Konferencją Narodów Zjednoczonych Rio+20 – spotkaniem globalnych liderów, w ramach którego omawiane będą najważniejsze wyzwania dotyczące zrównoważonego rozwoju. „Wierzymy, że ogłoszenie raportu i podpisanie Deklaracji tuż przed szczytem Rio+20 jest potwierdzeniem gotowości przedstawicieli polskiego biznesu nie tylko do dyskusji, ale też działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wspólnie z rządem i innymi interesariuszami. Jako kluczowe czynniki sukcesu dla realizacji Wizji 2050 uznaliśmy edukację, innowacyjność oraz współpracę. Powinny mieć one odzwierciedlenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez biznes oraz inne podmioty powiedziała Irena Pichola, Dyrektor, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC.

Deklarację podpisalo 41 firm:

 • ADAMPOL S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Cemex Polska
 • Ciszewski MSL
 • Coca Cola Poland Services
 • Dalkia Łódź
 • DB Schenker
 • ElektroEko
 • ENERGA S.A.
 • Fortum Power and Heat
 • GlaxoSmithKline
 • Gravat Group
 • Katowicki Holding Węglowy
 • Martis Consulting
 • MCDonalds
 • PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Pilkington Automotive Poland sp. z o.o.
 • PKP Energetyka
 • PKP PLK
 • PGNIG S.A.
 • PwC
 • RWE Polska
 • Siemens sp. z o.o.
 • Skanska Property Poland
 • SPEC S.A.
 • Tchibo Warszawa
 • TFI SKOK
 • TRamwaje Warszawskie sp. z o.o.
 • Totalizator Sportowy
 • Danone
 • GAZ SYSTEM S.A.
 • Nestle Polska
 • TESCO Polska
 • PSE Operator
 • Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • 3M Poland
 • PEKAES S.A.
 • Michelin Polska
 • METRO Group
 • Koleje MAzowieckie

 

Źródło: Materiały prasowe