Decyzja KE o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Good Clothes, Fair Pay”

15 czerwca 2022

W ramach inicjatywy „Dobrej jakości odzież, uczciwa płaca” wzywa się Komisję Europejską do zaproponowania przepisów nakładających na przedsiębiorstwa działające w sektorze odzieżowym i obuwniczym obowiązek stosowania wymogów należytej staranności w odniesieniu do płac zapewniających utrzymanie na minimalnym poziomie w obrębie ich łańcuchów dostaw. KE podjęła decyzję o zarejestrowaniu inicjatywy 1 czerwca br.

Organizatorzy przedstawili sześć celów wspomnianych działań służących zapewnieniu należytej staranności, w tym:

  • nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku identyfikacji i zmniejszania niekorzystnego wpływu ich działalności na prawa człowieka, a także obowiązku zapobiegania temu niekorzystnemu wpływowi;
  • ograniczenie ubóstwa w Unii i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w jakiej znajdują się kobiety, migranci i pracownicy bez stałej umowy o pracę, oraz potrzeby zwalczania zjawiska pracy dzieci;
  • zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych;
  • zapewnienie konsumentom prawa do informacji;
  • zwiększenie przejrzystości i rozliczalności przedsiębiorstw w sektorze odzieżowym i obuwniczym.

Ponieważ przedmiotowa europejska inicjatywa obywatelska (EIO) spełnia niezbędne wymogi formalne, Komisja Europejska uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany przez Komisję pod względem merytorycznym.

Dalsze działania

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają 6 miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Przebieg procedury

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od początku istnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 114 wniosków o uruchomienie EIO, z których 90 było dopuszczalnych i w związku z tym kwalifikowało się do rejestracji.

Więcej informacji

 

Źródło: ec.europa.eu