Czysta i dostępna energia – biznes w Polsce w poszukiwaniu rozwiązań. Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 4 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
27 lutego 2020

Dotyczy firmy: Grupa Orlen, ING Bank Śląski, Leroy Merlin, Lyreco Polska, Orlen,

Aby umożliwić bezpieczną i skuteczną transformację gospodarki w duchu zrównoważonego rozwoju konieczne jest zapewnienie dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Warto przyjrzeć się, po jakie rozwiązania w tym zakresie sięga biznes w Polsce.

Trwa kampania informacyjna „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju”, zainaugurowana z okazji 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. 8. Targi CSR odbędą się w dn. 5-9 października w formule online. W najnowszej odsłonie kampanii #5latSDGs przyglądamy się wyzwaniom, które stoją przez biznesem, administracją i całym społeczeństwem w zakresie realizacji Celu 7.: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Czysta i dostępna energia wyzwaniem dla biznesu i administracji

13% ludności świata nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej. Warto jednocześnie zauważyć, że to właśnie kwestie związane z produkcją i dostarczaniem energii są jednymi z najważniejszych czynników wpływających na zmiany klimatyczne. Przyczyniają się bowiem do około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Rośnie też społeczne oczekiwanie, że firmy i rządy podejmą zdecydowane działania w kierunku transformacji gospodarki ku modelowi niskoemisyjnemu. W badaniu Eurobarometru poświęconym opiniom na temat zmian klimatycznych, 92% Europejczyków uważa, że ​​ważne jest, aby ich rząd krajowy wyznaczył ambitne cele zwiększenia ilości wykorzystywanej energii odnawialnej, a 89% ankietowanych jest zdania, że ​​rządy powinny zapewnić wsparcie na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.

Jak zaś wynika z przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz ARC Rynek i Opinia badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, rośnie także presja ze strony polskiego społeczeństwa wobec biznesu. Polacy oczekują zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym i przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych. Przejście na odnawialne źródła energii to według ankietowanych jedno z najpilniejszych zadań dla biznesu, ważniejsze niż chociażby prowadzenie akcji proekologicznych.

Źródło: ARC Rynek i Opinia, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, badanie  „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, 2019

Czas na OZE

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. wskaźnik udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,32 p.proc. do 11,28%. 

Źródło: http://sdg.gov.pl/statistics_nat/7-2-a/

Z kolei w “Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, przygotowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, czytamy, że “w ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe)”.

Warto również podkreślić, że na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, nasz kraj został zobowiązany do osiągnięcia minimum 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. 

W odpowiedzi na te wyzwania, w styczniu 2020 r. PKN ORLEN, wystawca 8. Targów CSR, rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności oraz analizy pomocnicze. Zakończenie procesu wyboru doradcy przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku.

Rola innowacji

Aby wzmocnić działania związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, warto sięgać po innowacyjne rozwiązania oraz upowszechniać dobre praktyki w tym zakresie. 

Firma Leroy Merlin Polska, wystawca 8. Targów CSR, postanowiła udostępnić swoim klientom usługę carsharingu. Na parkingach przed sklepami wyznaczono specjalne miejsca dla współdzielonych aut osobowych i dostawczych. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie ilości spalin, hałasu i ograniczenie korków miejskich.

Z kolei w ramach LyrECO flotowych aktywności firma Lyreco, wystawca 8. Targów CSR, od kilku lat wdraża zasady eko-jazdy. Są one przedstawiane nowozatrudnionym pracownikom w ramach szkoleń osób, prowadzonym przez Departament Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju. W roku 2017 uzupełniono zasady eko-jazdy o ergonomię i bezpieczną jazdę. Dzięki większej świadomości zasad bezpiecznej jazdy, pracownicy jeżdżą z mniejszą prędkością i większą rozwagą. Przekłada się to bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa w samochodach służbowych. Firma wprowadza również do swojej floty samochody elektryczne. 

Inny wystawca 8. Targów CSR, ING Bank Śląski, zamontował wokół budynków biurowych oświetlenie solarne parkingów – energooszczędne słupki oświetleniowe LED. Nowoczesne słupki LED zastąpiły 58 tradycyjnych. Dzięki zmianie oświetlenia zużycie energii obniżone zostało o 75%. Teraz godzina oświetlenia,  które generują wszystkie nowe lampy, wynosi według szacunków banku ok. 45 groszy.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl