Czy obywatele państw UE postrzegają zmiany klimatu jako zagrożenie dla stabilności międzynarodowej?

30 lipca 2019

Zmiany klimatu stały się w ostatnim czasie jedną z szerzej dyskutowanych przez obywateli Unii Europejskiej kwestii. Badania prowadzone w skali globalnej wskazują, iż społeczeństwa są słabo poinformowane o problemie globalnych zmian klimatu i często utożsamiają go z innymi problemami, takimi jak zanieczyszczenie powietrza czy dziura ozonowa – pisze na łamach Centrum Prasowego PAP dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak.

Częściowo owo niezrozumienie można tłumaczyć faktem, iż nauka o zmianach klimatycznych jest abstrakcyjna i dotyczy wielu odrębnych obszarów. Powstaje deficyt wiedzy powodujący brak świadomości istnienia problemu bądź przynajmniej głównych mechanizmów i konsekwencji jego występowania. Społeczeństwa europejskie wydają się jednak nie powielać tego mechanizmu. Stan świadomości w kwestii zmian klimatu w UE należy do jednego z najwyższych na świecie. Obywatele państw europejskich uznają zmiany klimatu za trzecie, po ubóstwie oraz międzynarodowym terroryzmie, zagrożenie dla stabilności międzynarodowej, zauważa dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Według badań Eurobarometru przeprowadzonych w okresie październik – listopad 2018 r. znaczna większość obywateli UE (93%) twierdzi, że zmiany klimatyczne wynikają całkowicie (42%) lub częściowo (51%) z działalności człowieka. Tylko 4% respondentów uważa, że zmiany klimatu wcale nie są spowodowane działalnością człowieka, podczas gdy 1% mówi wprost, że nie wierzy w nie.

W każdym państwie członkowskim znaczna większość respondentów twierdzi, że zmiany klimatu są przynajmniej częściowo spowodowane przez działalność człowieka, przy czym współczynnik ten jest najwyższy w Szwecji (99%), a najniższy w Rumunii (84%). Polska w tym zestawieniu wypada o jeden punkt procentowy niżej niż średnia dla 28 członków UE wynosząca 93%. Natomiast jedynie w pięciu państwach członkowskich ponad połowa respondentów twierdzi, że zmiany klimatu wynikają wyłącznie z działalności człowieka: Malta (58%), Cypr (57%), Francja (54%), Słowenia (53%) i Grecja (50%). Procent ten spada najniżej w przypadku Estonii (25%), na Litwie (26%) i w Polsce (27%). Natomiast w Portugalii, Estonii i na Łotwie blisko 10% respondentów twierdzi, że zmiany klimatu nie wynikają z działalności człowieka.

Czytaj więcej >>>

Źródło: centrumprasowe.pap.pl