Czerwone światło dla korupcji – MedKompas Poland od ponad roku wyznacza najwyższe standardy współpracy uczestników rynku medycznego

3 października 2012

Dotyczy firmy: Siemens,

26 warsztatów na terenie całej Polski oraz ponad 1000 przeszkolonych osób – to bilans projektu MedKompas Poland realizowanego od marca 2011 roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Jego głównym celem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. Zamierzeniem projektu jest również to, aby w przyszłości w szpitalach na terenie całej Polski powstały stanowiska Compliance Officers, czyli osób stojących na straży przejrzystości w relacjach ze środowiskiem biznesowym, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie wsparte zaawansowanymi narzędziami prawnymi i administracyjnymi. 

W ramach projektu MedKompas organizowane są warsztaty pt. „Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa„. Osoby uczestniczące w spotkaniach to dyrektorzy szpitali, lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracyjni, przedstawiciele przemysłu medycznego, jak również studenci ostatnich lat medycyny.

Kluczowym celem projektu MedKompas Poland jest stworzenie ogólnopolskiej sieci ekspertów odpowiedzialnych za politykę compliance. Podczas warsztatów uczestnicy nabywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia etycznych relacji, która jest następnie przez nich wprowadzana w ich miejscach pracy – twierdzi Anna Janczewska Radwan, Prezes Zarządu OIGWM POLMED.

W trakcie szkoleń ich uczestnicy zapoznają się z zasadami etycznego postępowania w kontaktach pomiędzy przedstawicielami placówek ochrony zdrowia, dokonującymi zakupów towarów i usług, a przedstawicielami biznesu, którzy te towary i usługi oferują. Zdobywają wiedzę na temat zachowań, które gwarantują im pozostawanie w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej i biznesowej. Otrzymują wskazówki oraz wypracowane i przetestowane wcześniej narzędzia, w postaci przykładowych wzorów umów czy Kodeksu Etyki, których stosowanie i przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkim uczestnikom rynku medycznego. Eksperci podczas warsztatów poruszają takie tematy jak zagrożenia występujące w kontaktach lekarz – przedstawiciel przemysłu medycznego i bezpieczne formy oraz normy prawne regulujące te kontakty; zasady i zakres odpowiedzialności lekarza na gruncie podstawowych dziedzin prawa cywilnego, karnego i zamówień publicznych; status prawny przedstawicieli przemysłu medycznego i farmaceutycznego w zakładach opieki zdrowotnej; prawnie dopuszczalne obszary współpracy przedstawicieli przemysłu i pracowników ochrony zdrowia; prawnie dopuszczalne prezenty i darowizny na rzecz lekarzy.

– Wiedza zdobyta na warsztatach jest bardzo pomocna w codziennym funkcjonowaniu w środowisku medycznym i pomaga zachować zasady przejrzystej współpracy z przedstawicielami biznesu, biorącymi udział w przetargach na dostawę towarów i usług ogłaszanych przez placówki ochrony zdrowia. Wdrożenie polityki przejrzystości, z którą uczestnicy zapoznają się w trakcie szkoleń, pozwala uniknąć sytuacji dwuznacznych etycznie i prawnie – mówi Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny Izby POLMED.

Etyczne zasady współpracy przedstawicieli branży wyrobów z przedstawicielami ochrony zdrowia prowadzą także do poprawy edukacji lekarzy, nowocześniejszego wyposażenia szpitali, a także większej dostępności innowacyjnych technologii. W konsekwencji zyskuje pacjent, który jest kluczowym podmiotem całego systemu. 

Projekt MedKompas Poland uzyskał poparcie wielu dyrektorów szpitali wojewódzkich i specjalistycznych, stowarzyszeń działających na rzecz podnoszenia standardów w ochronie zdrowia, uniwersytetów medycznych, jak również Okręgowych Izb Lekarskich, dzięki czemu osoby biorące udział w warsztatach otrzymują 4 punkty edukacyjne.

Jak podkreślają uczestnicy szkoleń, projekt MedKompas Poland idealnie wpisuje się w potrzeby środowiska lekarskiego. W ich ocenie, warsztaty prowadzone w ramach projektu niosą ze sobą wiedzę praktyczną i w dalszej perspektywie wpływają pozytywnie na delikatne relacje lekarzy z firmami medycznymi. Można zatem śmiało stwierdzić, że projekt MedKompas Poland został dobrze przyjęty i stanowi odpowiedź na potrzeby sektor ochrony zdrowia. – Projekt MedKompas będzie realizowany do września 2014 roku. Mamy nadzieję, że kolejna edycja warsztatów, która ruszyła po przerwie wakacyjnej, będzie równie udana. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach – mówi Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny Izby POLMED.

Na realizację projektu MedKompas Poland, Izba POLMED otrzyma fundusze z globalnego programu Siemens Integrity Initiative. Stanowi on część umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. O finansowanie zgłoszonych projektów w pierwszym etapie programu aplikowało 300 organizacji non profit z 66 państw świata. Ostatecznie środki otrzymało około 30 organizacji z 20 państw. – Projekt MedKompas Poland, opracowany przez Izbę POLMED, jest jedynym projektem z Polski i jednym z niewielu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który uzyskał dofinansowanie – dodaje Witold Włodarczyk.

Co jest polityka compliance?

Polityka compliance to system zapewniający zgodność działań danej organizacji z obowiązującymi normami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System ten zapewnienia zgodność działania podmiotu z prawem, zmniejszając tym samym ryzyko złamania przez przedsiębiorcę obowiązującego prawa.

Wdrożenie polityki compliance pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, wzmocnienie konkurencyjności i pozycji na rynku poprzez stosowanie zasad przejrzystej współpracy, jak również ułatwia kontakty z innymi, poprawia wizerunek firmy i pozwala potencjalnym kontrahentom darzyć naszą firmę zaufaniem. Compliance ma więc służyć uniknięciu wszelkich zagrożeń, jakie mogą dotknąć podmiot w wyniku niedostosowania jego działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów.

Podstawowym zadaniem tego systemu jest udostępnienie przedsiębiorcy narzędzi pozwalających na bezpieczną współpracę. Jednym z nich jest Kodeks Etyki opracowany przez Izbę POLMED oraz przykładowe wzory umów.

Źródło: Materiały prasowe