CSR zwiększa konkurencyjność regionów – raport PARP

30 czerwca 2016

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

Powyższe dane to wyniki badania ewaluacyjnego projektu realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wprowadzenie jej zasad do działalności biznesowej – dzięki wsparciu realizacji pilotażowych projektów CSR.

Projekt prowadzony przez PARP został oparty na 3 komponentach: budowaniu kompetencji w dziedzinie CSR, pomocy we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów w MŚP, upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności i efektywności projektu PARP oraz podsumowanie rezultatów projektów zrealizowanych przez beneficjentów wsparcia udzielonego na wdrożenie CSR. Badanie przeprowadzono według wyznaczonych 7 celów: oceny skuteczności, użyteczności i trwałości rezultatów projektu; charakterystyki beneficjentów; wskazania korzyści dla przedsiębiorstw związanych z realizacją projektu, barier lub problemów przy realizacji, a także istotnych obszarów CSR z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Wyniki potwierdzają, że realizacja projektu podniosła świadomość i wiedzę przedsiębiorców w zakresie CSR, a także pomogła usystematyzować i udoskonalić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że 90% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, kontynuuje podjęte działania lub realizuje kolejne przedsięwzięcia w tej dziedzinie.

Wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działań zgodnie z zasadami CSR to inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku – podnosi standardy relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług społecznych i środowiskowych; ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Raport dostępny jest w naszej bazie wiedzy o CSR.