Credit Agricole opublikował nowy Raport odpowiedzialnego biznesu

7 czerwca 2024

Dotyczy firmy: Credit Agricole Bank Polska,

Bank Credit Agricole opublikował swój Raport odpowiedzialnego biznesu za 2023 r. W tym roku znacznie więcej miejsca poświęcił zarządzaniu ryzykiem ESG, a także ujawnianiu kwestii klimatycznych i związanych z naturą. Raport przygotowany jest zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards.  

Bank Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W tegorocznym sprawozdaniu opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i ESG, relacje z dostawcami, rozwijanie zielonej bankowości, kwestie pracownicze i związane z etyką, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka czy przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

Przygotowując raport odpowiedzialnego biznesu „Na rzecz klientów i społeczeństwa” za rok 2023, bank nadal koncentrował się na oczekiwaniach i rekomendacjach z badania istotności z 2022 r., ale uwzględnił aktualizację z 2023 r. zrealizowaną podczas wewnętrznych warsztatów. W warsztatach wzięli udział  przedstawiciele kluczowych obszarów banku.

Credit Agricole przygotował raport zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative) Standards. Nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r. były porównywalne. Bank przeprowadził analizę ryzyk i szans klimatycznych zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) oraz analizę ryzyk związanych z naturą w oparciu o zalecenia TNFD (Task Force on Nature-Related Financial Disclosures). Ponadto po raz pierwszy uwzględnił w raporcie rozszerzony zakres ujawnień Taksonomii UE wraz ze wskaźnikami GAR.

– Zarządzanie ryzykami związanymi z naturą przez organizacje jest istotne, ponieważ degradacja środowiska i utrata bioróżnorodności mogą prowadzić m.in. do poważnych zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz wzrostu kosztów operacyjnych. Z drugiej strony odpowiedzialne zarządzanie stwarza dla firm szanse na innowacje, zrównoważone inwestycje i wzmocnienie pozycji rynkowej. Dlatego w tym roku po raz pierwszy zawarliśmy w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju zalecenia TNFD, czyli globalnej inicjatywy, która ma na celu wspieranie firm w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami oraz możliwościami związanymi z naturą – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability, Credit Agricole.

Kwestie opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, określonymi w normie ISO 26000. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy raportu.

W celu pokazania zaangażowania Credit Agricole we wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), poszczególnym rozdziałom Raportu odpowiedzialnego biznesu bank przypisał odpowiednie SDGs.

Polska wersja raportu dostępna jest na stronie »

Źródło: inf. pras.