Coraz więcej firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

9 grudnia 2020

Dotyczy firmy: KPMG,

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie. Około 2/3 największych przedsiębiorstw składających sprawozdania na całym świecie ma ustalone cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ponad 69 proc. analizowanych firm łączy obecnie swoją działalność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs) w swojej sprawozdawczości korporacyjnej. Jednak zaledwie 14 proc. z analizowanych firm ujawnia zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na SDGs – wynika z raportu KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020”.

W wielu regionach świata wysokie wskaźniki dot. raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zostały wymuszone regulacjami. Podobna sytuacja miała również miejsce w krajach europejskich, gdzie do zwiększenia poziomu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniło się wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ponadto według specjalistów z wielu firm członkowskich KPMG, w ciągu ostatnich 3 lat nadzór nad zrównoważonym rozwojem i czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) ze strony interesariuszy finansowych – zwłaszcza właścicieli aktywów i menedżerów – stał się znacznie bardziej wymagający.

Raport KPMG zawiera dane z 5 200 firm z 52 krajów świata. Z każdego kraju przeanalizowano 100 największych firm wg przychodów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecnie 80 proc. największych przedsiębiorstw na świecie raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce odsetek ten wynosi 77 proc., co stanowi wzrost aż o 18 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania z 2017 r. Globalnie GRI (ang. Global Reporting Initiative) pozostaje najczęściej stosowanym standardem raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, stosowanym przez dwie trzecie największych firm.

– W okresie ostatnich 2-3 lat w Polsce obserwujemy znaczny wzrost sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wzrost sprawozdawczości jest spowodowany implementacją unijnej dyrektywy w zakresie ujawniania danych pozafinansowych. Ponadto oprócz zmian regulacji prawnych, inwestorzy mają coraz wyższe oczekiwania w zakresie komunikacji pozafinansowej przedsiębiorstw. Oczekiwana jest większa przejrzystość przedstawiania danych finansowych i pozafinansowych, a także uwzględniania kryteriów pozafinansowych w procesie podejmowania decyzji finansowych – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce.

Coraz silniejsze tendencje w kierunku obowiązkowego ujawniania informacji pozafinansowych, takich jak ryzyka związane ze zmieniającym się klimatem czy strategie kształtowania odporności na globalne zagrożenia, prawdopodobnie spowodują, że w nadchodzących latach poziom sprawozdawczości będzie jeszcze wyższy, podobnie jak ekologizacja systemów finansowych w niektórych krajach.

Większość sektorów z 70-procentowym poziomem raportowania

Jak wynika z badania KPMG, w 2020 r. ponad 70 proc. przedstawicieli wszystkich branż raportuje kwestie związane ze równoważonym rozwojem. Wyjątek stanowi sektor detaliczny, w którym ciągle mniej niż 70 proc. przedstawicieli zamieszcza w swoich sprawozdaniach kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Na prowadzeniu w tym roku znalazło się sześć sektorów, które również były w czołówce w poprzedniej edycji badania w 2017 r. Są to: sektor technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji (84 proc.), przemysł wydobywczy (84 proc.), branża motoryzacyjna (83 proc.), wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (81 proc.), branża chemiczna (80 proc.) oraz przemysł leśno-drzewny (80 proc.).

Raportowanie o ryzyku utraty różnorodności biologicznej

Przedsiębiorstwa na całym świecie mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem utraty różnorodności biologicznej.

– Z raportu KPMG wynika jednak, że mniej niż jedna czwarta największych firm (23 proc.) na świecie ujawnia obecnie to ryzyko w swoich raportach korporacyjnych. Warto zauważyć, że 80 proc. z 250 największych firm na świecie informuje obecnie o zrównoważonym rozwoju, jednak zagrożenia związane z różnorodnością biologiczną są w dalszym ciągu słabo raportowane przez światową społeczność biznesową – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce.

Ponadto, badanie wykazało, że dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs), które koncentrują się na podjęciu wyzwania związanego z globalną różnorodnością biologiczną (SDG 14: Życie pod wodą i SDG 15: Życie na lądzie) są najmniej istotne spośród wszystkich 17 Celów SDGs dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Raport dostępny jest na stronie internetowej kpmg.pl.

źródło: mat. pras.