Colliers policzył i zmniejszył o 46% swój ślad węglowy za 2022 rok

4 lipca 2023

Dotyczy firmy: Colliers,

 Colliers obliczył sumę emisji ekwiwalentu CO2 w ujęciu market-based za 2022 rok. W zestawieniu z rokiem poprzednim to wynik o 46% niższy. Redukcja emisji CO2 to 1. krok do osiągnięcia zeroemisyjności przez organizację do 2030. 

– W Colliers mamy pełną świadomość swojego wpływu na środowisko naturalne i robimy wiele, aby go minimalizować. Doprowadzenie do neutralności klimatycznej do 2030 roku w zakresach 1 oraz 2 to cel, który wyznaczyliśmy sobie w kierunkach strategicznych ESG, opisanych w corocznym raporcie Global Impact. Dużym krokiem naprzód jest rozpoczęcie pomiaru emisji CO2 i raportowania kwestii ESG jeszcze przed wprowadzeniem tego obowiązku. Wierzę, że transparentne działania w zakresie dekarbonizacji zachęcą także inne organizacje do działań pozwalających na neutralizację wpływu sektora prywatnego na klimat i otaczające nas środowisko – podkreśla Monika Rajska-Wolińska, Dyrektorka Generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozpoczęcie zbierania danych nt. emisji śladu węglowego to odpowiedź Colliers na nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji pozafinansowych. 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe obowiązki związane z raportowaniem informacji nt. zrównoważonego rozwoju, w tym śladu węglowego, który wraz z innymi wskaźnikami pozwoli ocenić, czy przedsiębiorstwa rozwijają się w zrównoważony sposób i jak uwzględniają w swojej działalności wskaźniki ESG.

– Najbliższe lata stawiają przed firmami wyzwania związane z wdrażaniem i zarządzaniem zrównoważoną zmianą. Jednak realizacja strategii biznesowej uwzględniającej te aspekty otwiera też wiele możliwości rozwoju biznesu w jedynym, słusznym kierunku. Jednymi z kluczowych elementów, które pozwalają na konsekwentne realizowanie postawionych celów to zbieranie i analizowanie danych. To właśnie w oparciu o nie można podejmować odpowiedzialne i potrzebne z punktu widzenia realizacji strategii firmy decyzje. Dzięki analizie i monitorowaniu szeregu wskaźników, od emisji bezpośrednich po pośrednie, i analizie obecnych emisji możemy planować krótko- i długoterminowe rozwiązania, z roku na rok sukcesywnie dążąc do celu, jakim jest zeroemisyjność Colliers do 2030 roku w zakresach 1 i 2 – mówi Marta Machus-Burek, Senior Partnerka, Wiceprezeska Zarządu Colliers odpowiedzialna za doradztwo strategiczne.

Mniejszy ślad węglowy w 2022 roku

Choć firma Colliers nie jest jeszcze zobligowana do sprawozdawania danych dotyczących śladu węglowego, podsumowała emisję gazów cieplarnianych emitowanych przez flotę samochodową (Zakres 1) oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej w biurach (Zakres 2) w 2022 roku. W tym celu skorzystała z autorskiej Platformy CO2, która pozwala na obliczenie oraz monitorowanie śladu węglowego, a tym samym zaplanowanie działań redukcyjnych w obszarach najbardziej emisyjnych.

Colliers policzył na koniec 2022 roku emisję CO2 biorąc pod uwagę swoje 3 spółki, 7 biur w największych polskich miastach i 473 pracowników. Całościowy ślad węglowy w metodzie market-based wyniósł 183 698,77 kg CO2e dla zakresów 1 oraz 2.

– Metoda market-based pozwala uwzględnić wskaźnik emisji CO2 danego dostawcy energii, a więc uwzględnia wpływ decyzji podejmowanych przez organizację o zakupie energii elektrycznej wyprodukowanej z niskoemisyjnych źródeł, tak jak ma to miejsce w budynku Metropolitan, w którym mieści się główna siedziba Colliers. Obierając ten sposób obliczeń, Colliers zaoszczędził 159 370,79 kg CO2e w stosunku do roku poprzedniego. Taki wynik można porównać do zmiany 6040 lamp żarowych na LED – mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor ESG w Colliers.

Nadchodzące regulacje

Istotą liczenia śladu węglowego jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu działalności biznesowej na środowisko oraz motywowanie firm do podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. Polega ono na uwzględnieniu wszystkich emisji związanych z działalnością organizacji, a więc emisji bezpośrednich (Zakres 1), pośrednich wynikających z działalności (Zakres 2) oraz pośrednich uwzględniających łańcuch wartości (Zakres 3). Ważnym aktem prawnym, który wprowadza obowiązek raportowania śladu węglowego, jest m.in. Porozumienie Paryskie, które oznajmia, że w ramach naszej odpowiedzialności za przyszłość, musimy osiągnąć zeroemisyjność w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do +1,5°C. Z kolei Dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania ESG od 2026 roku (za rok 2025) dla firm zatrudniających powyżej 250 osób, a Fit for 55 to pakiet unijnych aktów prawnych mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem 1990 roku.

Źródło: inf. pras.