Każdego dnia co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w środowisku naturalnym. O SDG15 w kampanii #5latSDGs

1 października 2020

Dotyczy firmy: ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska,

Ekspansywna gospodarka człowieka, wprowadza zmiany w każdym elemencie środowiska, na każdej szerokości i długości geograficznej. Doprowadza do degradacji naturalnych ekosystemów, co wpływa negatywnie nie tylko na organizmy je zasiedlające, ale również na funkcjonowanie społeczeństw. Dobrobyt na Ziemi jest nierozłącznie związany z jej kondycją. 

Zagospodarowanie lasów

Lasy są największym sojusznikiem człowieka w walce z efektami zmian klimatycznych. Od wiązania dwutlenku węgla, ograniczając masę gazów cieplarnianych znajdujących się w atmosferze, przez magazynowanie wody, zatrzymując spływy powierzchniowych, do tworzenia bariery przeciwko wiatrom. Lasy są buforem termicznym i wilgotnościowym. Nie wspominając o produkcji tlenu, tworzeniu siedlisk dla tysięcy gatunków, filtrowaniu zanieczyszczeń, zmniejszeniu zjawiska eutrofizacji, zagrożenia pożarami oraz powodziami i innych ich właściwościach, kluczowych dla naszego przetrwania.

15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

ONZ wzywa do ochrony lasów i odnawiania ich terenów. W Polsce co roku, głównie dzięki „Krajowemu programowi zwiększania lesistości” lasów jest coraz więcej, co zdecydowanie jest dobrym znakiem na drodze ku zrównoważonej przyszłości. Wzrost mimo że stały, to jest dość powolny, dlatego ważne jest by inne sektory również włączyły się w akcję zalesiania Polski.

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/polskie-lasy

Nie powinno się jednak ograniczać działań do terenów Polski, ponieważ możemy rozszerzyć je na skalę ogólnoświatową. Poprzez rezygnację z oleju palmowego (jego masowa produkcja wymaga corocznie wycinania ogromnych połaci lasów deszczowych) czy rozważniejszego korzystanie z papieru jesteśmy w stanie przyłożyć się do globalnej ochrony terenów leśnych. 

Pustynnienie i degradacja gleby

Pustynnienie to degradacja gruntów na terenach suchych. Z powodu wzrastających średnich temperatur, mniejszych ilości opadów, częstszych susz oraz używania ogromnych ilości nawozów sztucznych, dojdzie do nasilenia się tego zjawiska na terenie Unii Europejskiej. Skutki pustynnienia będą szczególnie mocno odczuwalne w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, na Cyprze, w Bułgarii i Rumunii. Obecnie pustynie pochłaniają prawie 6 mln hektarów ziemi rocznie, w 60 krajach zamieszkanych przez około miliard ludzi. 

15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces degradacji ziemi.

 Sposobem na walkę z pustynnieniem jest zalesianie tych terenów, nawadnianie, ograniczenie wypasania bydła oraz zmniejszenie zużycia wody. Musimy podejmować te działania aby nie doprowadzić do ograniczenia możliwości produkcji rolnej, oraz dalszego niszczenia ekosystemów czy zwiększenia emisji CO2 z substancji odżywczych zawartych w glebie.

W Polsce od wielu lat mówi się zagrożeniu spowodowanym pustynnieniem. Doprowadzić ono może do susz i powodzi. Niedobór wody w Polsce jest coraz bardziej realny. W dziesięciu województwach występuje susza rolnicza, a liczba objętych niedoborem wzrosła do dziesięciu. 

Życie bez dostępu do wody nie jest możliwe, tym bardziej dążenie do zrównoważonej przyszłości, dlatego zadbanie o zasoby i uregulowanie jej wykorzystywania, jest konieczne do zagwarantowania przeżycia kolejnych pokoleń.

Klimatyczny bilans wodny 2019 

KBW to wskaźnik umożliwiający określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wody) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych.

Źródło: http://www.iung.pulawy.pl/

Różnorodność biologiczna

Ziemia dzięki niesamowitej rozmaitości zwierząt, roślin i zależności pomiędzy nimi, jest jedyna w swoim rodzaju. Znajduje się na niej 8,7 miliona opisanych gatunków, a kolejne dziesiątki milionów czekają na odkrycie. Objawia się w postaci różnorodnych ekosystemów i gatunków, a także różnic w ich obrębie. Można by zapytać w jakim celu chronić różnorodność, jednak odpowiedź sama się nasuwa. Umożliwia ona egzystencję na Ziemi. Dzięki tak wielkiej różnorodności roślin i zwierząt mamy dostęp do pożywienia czy leków, a przyroda może harmonijnie się rozwijać. Zanik już kilku gatunków zwornikowych (takich jak pszczoły) doprowadzi do gigantycznej katastrofy i masowego wymierania. 

Przez nierozważną gospodarkę zasobami naturalnymi i środowiskiem, skala problemu jest ogromna. Między 1970 a 2016 populacja kręgowców na Ziemi zmniejszyła się o 68%, z kolei populacja gatunków słodkowodnych spadła o 84%. Co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie z planety każdego dnia w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w ich naturalnym środowisku. To, w największym stopniu, konsekwencja sposobu, w jaki produkujemy żywność (w tym rosnące zapotrzebowanie na mięso). Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat tempo to wzrośnie do ponad 100 gatunków dziennie.

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/nadzieja-wymiera-ostatnia

Przykłady realizowanych przez biznes w Polsce działań na rzecz realizacji SDG 15 znaleźć można w wyszukiwarce dobrych praktyk portalu Odpowiedzialnybiznes.pl: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?sdgs%5B%5D=2254&ppp=5 Znajdujące się w bazie działania zostały zgłoszone do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

Obecnie trwa nabór do 19. edycji corocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będącej największym przeglądem inicjatyw z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez firmy w naszym kraju. Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2020 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2020 roku.  Każda firma może zgłosić maksymalnie 10 nowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja działania w jednej z poprzednich edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

Dobre praktyki pogrupowane są wg 7 obszarów normy ISO 26000 – są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie realizowane przez firmy działania są dzielone na kategorie, czyli wiodące tematy w danych obszarach. Liczba praktyk w kategorii oddaje zmiany zachodzące w aktywności firm, ich zaangażowaniu, ale też pokazuje stojące przed nimi wyzwania. Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020, do 13 stycznia 2021 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz (tel. +48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl.) oraz Marta Górska (tel. +48 661 295 001, marta.gorska@fob.org.pl).

O Raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >>

Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.