Co ma biznes do zrównoważonego rozwoju miast? Kilka słów o raporcie Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

16 kwietnia 2014

W drugim tygodniu kwietnia światło dzienne ujrzał najnowszy raport Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). Jest on podsumowaniem prowadzonego od 2010 roku projektu zatytułowanego „The Urban Infrastructure Initiative” (UII), który jest ukierunkowany na współpracę biznesu z przedstawicielami miast z całego świata. Projekt wpisuje się bezpośrednio w realizację Wizji 2050 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

UII jest innowacyjnym projektem o zasięgu globalnym, którego zasadniczym celem jest ukazanie roli biznesu jako strategicznego partnera dla przedstawicieli władz miejskim w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast. Do projektu zaproszonych zostało 14 międzynarodowych firm oraz 10 różnej wielkości miast (por tabelka na końcu). Projekt był kilkuetapowy. Polegał na identyfikacji najważniejszych obszarów rozwojowych miast, wypracowaniu planu działania i konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych prowadzących do urealnienia zrównoważonego rozwoju miast.

Etapy projektu Urban Infrastructure Initiative (WBCSD), opracowanie własne

Rys. Etapy projektu Urban Infrastructure Initiative (WBCSD), opracowanie własne

Po uwagę brano różnorodne aspekty, takie jak: gospodarka odpadami, zarządzanie energią, mobilność i logistyka, zdrowie, gospodarka wodna, zrównoważone budownictwo, gospodarka odpadami.  Wybrano te aspekty, które są najbardziej palącymi problemami miast oraz na które opowiedzieć mogą przedstawiciele biznesu. Dla przykładu w Gujarat Cities (Indie) za najważniejsze obszary uznano: (1) efektywność energetyczną i zapewnienie dostępu do energii jak największej liczbie osób, (2) gospodarkę wodna (w tym gospodarkę stratami wody i edukację s mieszkańców z tego zakresu) oraz (3) brak lokalnych planów zagospodarowania przestrzeni (w tym technicznego wsparcia zarządzania takimi planami).  W ramach tych obszarów wypracowano 28  rozwiązań, które mogą być replikowane również w innych miastach w Indiach (np. Solar City Master Plan – do pozyskiwania energii słonecznej).

W ramach projektu, poszczególni partnerzy biznesowi pełnili rolę zarówno facylitatorów, jak i konsultantów w konkretnych obszarach. Współpraca w danym mieście kończyła się na etapie wypracowania końcowej ekspertyzy, lecz  – jak czytamy na stronach raportu – w planach jest monitorowanie postępów we wdrażaniu wypracowanych rekomendacji.

W raporcie, prócz opisu rozwiązań na rzecz konkretnych miast, umieszczone zostały także ogólne refleksje dotyczące współpracy międzysektorowej. Ich brzmienie raczej nikogo nie zdziwi: potrzeba większej otwartości po obu stronach do wzajemnej współpracy, a oba sektory wzajemnie się potrzebują, aby urealnić ideę zrównoważonego rozwoju na rzecz przyszłych pokoleń. Jest to szczególnie ważne w obliczu postępujących procesów urbanizacyjnych (szacuje się, że do 2050 roku blisko 75% światowej populacji będzie mieszkać w miastach), niosących za sobą liczne wyzwania środowiskowe, społeczne, infrastrukturalne.

Raport można przeczytać na stronie WBCSD (http://www.wbcsd.org/urban-infrastructure.aspx). Tam także znajduje się ciekawa prezentacja na temat inicjatywy oraz ekspertyzy dla poszczególnych miast.

Dowiedz się więcej o zrównoważonych miastach:

Gra w zrównoważenie