Cele Zrównoważonego Rozwoju – LUDZIE. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk CSR

6 grudnia 2019

Do 10 stycznia firmy mogą zgłaszać swoje działania do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To 18. edycja, w której zaprezentowane zostaną inicjatywy CSR za 2019 rok. Zakwalifikowanym do raportu praktykom przyporządkowane są wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Rozpoczynamy cykl artykułów, który przypomni wyzwania zdefiniowane w poszczególnych SDGs oraz wskaże, jakie działania CSR mogą przyczyniać się do realizacji wybranych zadań Agendy 2030. 

Cykl materiałów, przygotowany w oparciu o podział SDGs na 5 obszarów: People-Planet-Prosperity-Peace-Partnership, ma stanowić inspirację dla firm, które zgłoszą swoje działania do 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracji praktyk można dokonać do 10 stycznia przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

People

Zgodnie z wytycznymi Agendy 2030 do obszaru People zaliczyć można pięć pierwszych Celów Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Poniżej znajdują się przykładowe działania firm, które zostały opublikowane w  poprzednich edycjach Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Przyporządkowano im przynajmniej jeden z SDGs z obszaru People:

 1. Szansa dla bezdomnych – pokonanie marginalizacji (Carrefour Polska), Cel 1 – Koniec z ubóstwem, Cel 2 – Zero głodu
 2. Program wsparcia seniorów „Na codziennie zakupy” (Jeronimo Martins Polska), Cel 1 – Koniec z ubóstwem, Cel 2 – Zero głodu,
 3. CCC globalnym partnerem UNICEF (CCC), Cel 1 – Koniec z ubóstwem, Cel 4 – Dobra jakość edukacji,
 4. Pomaganie jest fajne!  (BNP Paribas Bank Polska),  Cel 1 – Koniec z ubóstwem,
 5. Kultura Zdrowia  (ING Bank Śląski),  Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia,
 6. Programy Management Trainee (Coca Cola HBC Polska), Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 7. Program adaptacji zawodowej dla pracowników Grupy Kapitałowej PGE „Włącz Prąd” (PGE Polska Grupa Energetyczna), Cel 4 – Dobra jakość edukacji,
 8. Monitoring równości płac kobiet i mężczyzn (Kompania Piwowarska), Cel 5 – Równość płci,
 9. Liderki Veolii (Grupa Veolia), Cel 5 – Równość płci,
 10. Elektrownia Kobiet (Forum Kobiet), Cel 4 – Dobra jakość edukacji, Cel 5 – Równość płci.

O Celach 

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku  przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej istotnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego  ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia. 

Popularny podział celów dotyczy 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

O Raporcie 

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Zgłaszanie dobrych praktyk trwa do 10 stycznia i odbywa się poprzez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Zakwalifikowane praktyki (w poprzedniej edycji ponad 1500) tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również chcą wprowadzać rozwiązania CSR. Lista firm zgłaszających działania to z kolei przekrojowe zestawienie różnego typu przedsiębiorstw, które dzięki raportowi mogą szerzej docierać z informacją o wdrażanych inicjatywach. (DODAĆ O INFOGRAFICE)

Źródło: inf. własna