Biznes dla edukacji w Polsce. Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

5 lutego 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, CCC, Santander Bank Polska, Stena Recycling,

4. Cel Zrównoważonego Rozwoju – “dobra jakość edukacji” należy do dobrze realizowanych przez Polskę, co potwierdza Raport “SDG Index and Dashboards”. Twórcy zestawienia podkreślają wysoki stopień realizacji  zadań zdefiniowanych w celu, choć wciąż pojawiają się wyzwania w tym zakresie. Obszarem wymagającym większego zaangażowania jest m.in. rozwijanie kształcenia dorosłych.

Trwa kampania “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” (#5latSDGs). Kolejna odsłona inicjatywy obejmuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju: “Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”. Zadania określone w celu odnoszą się między innymi do dostępu dzieci i młodzieży do nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji; możliwości zdobycia przez dorosłych wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego na odpowiednim poziomie; wyrównywania szans w edukacji; kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

Polska a “dobra jakość edukacji”

Realizacja celu 4. w Polsce znajduje się na wysokim poziomie w porównaniu z realizacją innych zobowiązań. W raporcie “SDG Index and Dashboards” posiada jednak status “challenges remain”, co oznacza, że występują w nim pewne obszary wymagające poprawy.

Rys. 1. SDG Index and Dashboards – wskaźniki dla Polski  

Źródło: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Poland_SDR_2019.pdf (dostęp 31.01.2020)

Większego zaangażowania wymaga między innymi edukacja dorosłych. Na tle innych krajów Unii Europejskiej aktywność edukacyjna Polaków należy do jednych z najniższych.

Rys. 2. Dorośli uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (25-64 lata)

Źródło: GUS, “A picture of Poland. Statistics for SDGs”, Warszawa 2018, s. 7.

Biznes na rzecz edukacji

Ważną rolę w osiągnięciu 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju odgrywa biznes. Dowodzi tego Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To właśnie 4. SDGs jest najpopularniejszym, jeśli chodzi o liczbę praktyk jemu przyporządkowanych.

Można wyróżnić różnego typu działania edukacyjne odpowiedzialnego biznesu. Wystawcy 8. Targów CSR realizują następujące inicjatywy:

  • wspieranie edukacji: >> Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje dwa ogólnopolskie programy działające na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, a mianowicie: Program Stypendiów Pomostowych oraz Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.
  • edukacja na temat CSR i zrównoważonego rozwoju: >> firmy CCC i BNP Paribas to opiekunowie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program skierowany jest do studentów i zakłada zwiększanie wiedzy oraz kompetencji w obszarze CSR wśród przyszłych menedżerów. >> CSR Consulting zainicjowało Kampanię 17 Celów, której zadaniem jest podnoszenie świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w biznesie i społeczeństwie.
  • edukacja najmłodszych: >> Santander Bank Polska wprowadził projekt Finansiaki skierowany do dzieci poniżej 13. roku życia. Pracownicy banku w ramach wolontariatu kompetencyjnego przeprowadzają zajęcia i lekcje w przedszkolach i szkołach poświęcone tematowi finansów.
  • edukacja zdrowotna: >> Fundacja DKMS prowadzi działania informujące na temat nowotworów krwi.
  • edukacja dostawców: >> CSRinfo zrealizowało projekt „Ekoedukacja pracowników, dostawców i sąsiadów”. Firma zorganizowała i przeprowadziła warsztaty edukacji ekologicznej, w których wzięli udział przedstawiciele dostawców CSRinfo, pracowników sąsiadujących firm oraz sami zatrudnieni w CSRinfo i ich rodziny. >> Natomiast Carrefour wszedł w skład grupy inicjatywnej Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.
  • edukacja finansowa: >> Firma ABC Czepczyński wprowadziła praktykę “ABC Ekonomii”. Projekt powstał jako pomysł wsparcia nauczycieli oraz włączenia się firmy rodzinnej w realizację działań statutowych szkół podstawowych w powiecie międzychodzkim. Po udanej ewaluacji pilotażu, został wprowadzony jako propozycja działań realizowanych w formie lekcji o tematyce ekonomicznej i finansowej w całej Polsce.
  • edukacja ekologiczna: >> Stena Recycling poprzez organizację konkursu Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego upowszechnia wiedzę na temat gospodarki cyrkularnej. >> Firma Energa prowadzi działania edukacyjne i informacyjne oraz akcje cykliczne poświęcone ochronie bociana białego w Polsce. Kieruje je do osób indywidualnych, szkół i instytucji. >> Innym przykładem zaangażowania firmy w obszarze bioróżnorodności jest ZT „Kruszwica” i dobra praktyka “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl