Wsparcie Biedronki dla zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w Polsce

7 października 2021

Dotyczy firmy: Jeronimo Martins Polska,

Sieć Biedronka przeznaczy aż co najmniej 1,5 miliona złotych na wsparcie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce. Ten bezprecedensowy program zrealizowany zostanie we współpracy z eksperckimi organizacjami przyrodniczymi, które od wielu lat zajmują się ochroną zagrożonych gatunków w Polsce. Liderem konsorcjum jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które będzie odpowiedzialne za część działań i koordynację całego projektu. Ta kwota finalnie może być jeszcze wyższa i zależy od klientów sieci, gdyż Biedronka przeznaczy na ten cel całość przychodów ze sprzedaży nowej książki towarzyszącej akcji „Gang Swojaków”.

Aż 6 gatunków zwierząt w Polsce zyskało nowego sojusznika – Biedronkę. Dzięki wsparciu sieci handlowej udzielonemu przyrodnikom skupionym w czterech instytucjach eksperckich możliwe będzie rozwijanie programów ochrony i monitorowania dzikich zwierząt.

Jako organizacja jesteśmy oddani realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich, bardzo dla nas istotnym, jest zachowanie bioróżnorodności. Dlatego wspieramy dotacją te organizacje, które specjalizują się w ochronie gatunków dzikich zwierząt w Polsce, oraz namawiamy do zaangażowania naszych klientów – wyjaśnia Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka.

Polskie pozarządowe organizacje przyrodnicze realizują wiele działań z zakresu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Dysponujemy zespołami doświadczonych specjalistów oraz możemy liczyć na pomoc wielu zaangażowanych wolontariuszy. Czynnikiem limitującym nasze działania są środki finansowe. Na szczęście obecnie także w Polsce rozwija się wsparcie dla ochrony przyrody ze strony odpowiedzialnego biznesu. Akcja sieci Biedronka to doskonały tego przykład. W dobie kryzysu klimatycznego i wielkiego wymierania gatunków każde dodatkowe działanie ratujące przyrodę jest niezwykle potrzebne – mówi dr Andrzej Kepel, prezes PTOP „Salamandra”.

Pierwsze programy pomocowe dla poszczególnych gatunków ruszą jeszcze w tym roku i będą rozłożone w czasie aż do końca 2022 roku. Następujące gatunki zostaną objęte działaniami sfinansowanymi przez sieć Biedronka:

  • żubr: ograniczanie konfliktów pomiędzy stadami żubrów a społecznościami lokalnymi w północno-zachodniej Polsce, realizowane przez Pogotowie Żubrowe. Realizatorem bezpośrednim tego zadania będzie Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze;
  • wilk: rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz pomoc poszkodowanym wilkom, a także monitorowanie wybranych osobników. Realizatorem bezpośrednim tego zadania będzie Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” – organizacja od wielu lat specjalizująca się w badaniach i skutecznej ochronie wilka oraz zapobieganiu lub łagodzeniu konfliktów między wilkami a człowiekiem;
  • ryś: wsparcie odtwarzania populacji rysia w północno-zachodniej Polsce, a także działania ogólnopolskie: monitorowanie wybranych zwierząt, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz pomoc rysiom poszkodowanym z różnych przyczyn. Realizatorami bezpośrednimi tego zadania będą dwie organizacje: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;
  • sóweczka: inwentaryzacja sóweczki w wybranych dużych kompleksach leśnych, do tej pory pod tym kątem nie badanych. Tworzenie stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania, uwzględnienie ochrony tego gatunku w niektórych obszarach Natura 2000 oraz dalsze poznawanie jej biologii na terenie Polski z wykorzystaniem telemetrii. Realizatorem bezpośrednim tego zadania będzie Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” – organizacja od prawie 30 lat zajmująca się czynną i bierną ochroną zagrożonych gatunków, w tym różnych ptaków;
  • morświn: dalsze badania nad najskuteczniejszym ograniczeniem zagrożeń dla morświnów ze strony urządzeń połowowych stasowanych w rybołówstwie. Realizatorem bezpośrednim tego zadania będzie Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – instytucja naukowa specjalizująca się m.in. w badaniu i ochronie bałtyckich ssaków morskich.
  • jeże: wsparcie lokalnych i regionalnych działań na rzecz ochrony występujących w Polsce gatunków jeży – i ich siedlisk oraz ratowanie i przywracanie naturze osobników poszkodowanych w wyniku działalności człowieka. Ponieważ w Polsce realizowanych jest wiele lokalnych inicjatyw na rzecz tej grupy zwierząt, wsparcie zostanie udzielone kilku różnym inicjatywom, które zostaną wyłonione na podstawie konkursu grantowego.

– Sieć Biedronka w ramach swoich akcji edukacyjno-lojalnościowych dba o to, aby najmłodsi rozumieli, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Naszym kolejnym krokiem jest wsparcie organizacji, które prowadzą realne działania ochronne na rzecz dzikich zwierząt.  Jednocześnie, razem ze stowarzyszeniem Salamandra, wydajemy książkę, dzięki której chcemy zarazić najmłodszych ideą pomagania zagrożonym gatunkom żyjącym w Polsce – mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji i CSR w sieci Biedronka

Od czwartku, 7 października, we wszystkich sklepach należącej do Jeronimo Martins Polska sieci będzie dostępna specjalna książka pt. „Chrońmy Zagrożone Gatunki”. Cały dochód z jej sprzedaży w 2021 roku – jednak nie mniej niż kwota gwarantowana na poziomie 1,5 mln zł –zostanie przeznaczony na ochronę opisywanych w niej gatunków.

Źródło: inf. pras.