Bez wizji nie ma działania – WIZJA 2050 WBCSD

12 sierpnia 2015

Wizja 2050 zainicjowana przez World Business Council for Sustainable Development to wezwanie dla światowego biznesu do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz przyszłości gwarantującej godne życie i możliwość rozwoju kolejnym pokoleniom. To scenariusz na rozwój zrównoważony w skali globalnej.

Wspólny cel

Zapoczątkowanie projektu spowodowało, że poszczególne kraje zaczęły dyskusję na temat istotnych i koniecznych kierunków zmian. Mimo różnych warunków gospodarczych, kulturowych, stopnia rozwoju technologicznego czy informatycznego wszystkich połączył wspólny cel praca u podstaw na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Określono obszary priorytetowe i zaczęto krajowe debaty włączając w nie różnych interesariuszy po to, by obraz tego, do czego dąży ludzkość był jak najpełniejszy.

Myśl globalnie działaj lokalnie

Podobny proces przeszła Polska. Wynikiem podjętej dyskusji była Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu (2050) oraz towarzysząca jej Deklaracja zawierająca 10 kluczowych wyzwań, jakie stoją przez polskim biznesem. Dokument nie jest martwym bytem, z wieloma niemożliwymi do osiągnięcia zapisami. Już blisko 100 przedsiębiorstw wyraziło swoje poparcie dla idei i przyjęło postanowienia deklaracji. By móc zintegrować środowisko oraz umocnić dialog i dać przestrzeń do wymiany doświadczeń powołano również grupy robocze, w których podejmowane są ważne decyzje, dyskutowane możliwe rozwiązania czy podejmowane konkretne zobowiązania mające wspierać osiąganie wyznaczonych celów.

Proces trwa a jego rezultaty i słuszność podejmowanych decyzji będą oceniane w kolejnych latach.

Sukces sprawą nas wszystkich

To nam wszystkim powinno zależeć by w Polsce podobnie jak w innych krajach realizować wizję na rzecz rozwoju zrównoważonego. Warto podziękować tym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do tego, że tematyka rozwoju zrównoważonego i CSR na stałe zagościły w debacie publicznej a co ważniejsze są przedmiotem troski środowiska biznesowego, administracji publicznej, nauki i organizacji społecznych. Czas ich nagrodzić. Zgłoś autorów sukcesów odpowiedzialnych firm w Polsce.