Badanie: połowa firm w Polsce z CSRem, jedna trzecia mierzy jego efekty

21 października 2014

Ukazały się wyniki „Badania pomiaru efektywności działań organizacji pozarządowych oraz działań CSR biznesu” przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie fundacji Duende. Jak wynika z badania jedynie 1/3 firm mierzy wyniki badania swojego zaangażowania społecznego i proekologicznego.

Niespełna połowa badanych firm (48 proc.) prowadziła działalność społeczną i proekologiczną w ciągu ostatnich 3 lat. Częściej taką działalność  prowadziły większe firmy, z dłuższym stażem na rynku oraz firmy działające w obrębie sektora publicznego i świadczące usługi niekomercyjne.  Z kolei w przypadku mniejszych firm (zatrudniających mniej pracowników, z mniejszym obrotem), krócej istniejących na rynku, działających w ramach sektora prywatnego oraz w branżach przemysłowych i handlowych – częściej okazuje się, że tego rodzaju działalności w ogóle nie prowadzą (49 proc. badanych firm).

Podstawowe bariery, wymieniane przez respondentów z firm, które nie prowadziły działalności społecznej i proekologicznej w ciągu ostatnich 3 lat, to wielkość firmy (59 proc.) i brak funduszy  przeznaczonych na ten cel (58 proc.) – te przyczyny, zdaniem większości badanych, powstrzymują firmy od tego rodzaju działań. W oczywisty sposób respondenci zatrudnieni w mniejszych firmach (zatrudniających mniej pracowników, z mniejszym obrotem) częściej wymieniają wielkość firmy jako powód nie podejmowania działań, o których mowa, ale dotyczy to też częściej firm z sektora prywatnego.

Kolejne bariery to: brak osób, które mogłyby się zająć w firmie taką działalnością (44 proc.) – jedynie 22 proc. badanych firm zatrudnia osobę odpowiedzialną za CSR. Częstą barierą jest także brak pomysłu na działalność (37 pro.)- ten powód jest częstszy w firmach z sektora prywatnego i z mniejszym obrotem.

Podstawowe typy działań społecznych i proekologicznych prowadzonych w firmach to: pomoc społeczna (71 proc.), działalność w dziedzinie edukacji (63 proc.) i ekologii (61 proc.) oraz kultury (57 proc.).  W pierwsze z tych działań –w  pomoc społeczną, a także w sport podobnie angażuje się sektor prywatny i publiczny, ale już w edukację, ekologię i kulturę – częściej publiczny. Ponadto działania w obszarze edukacji są nieco częstsze w firmach o większym obrocie, a rzadsze w tych o mniejszym obrocie.

Firmy prowadząc działalność społeczną liczą przede wszystkim na efekt zewnętrzny – czyli pomoc dla otoczenia (28 proc.) i polepszenie wizerunku samej firmy (27 proc.) oraz na wzmocnienie więzi łączących firmę z otoczeniem (23 proc.).

Mierzenie efektów 

Efekty swojej działalności mierzyło jedynie 1/3 tych firm, które ją prowadziły, co stanowi zaledwie 15 proc. wszystkich badanych firm. Dokonywanie pomiarów jest częstsze wśród firm sektora publicznego, a także tych, które świadczą usługi niekomercyjne.

Wśród sposobów pomiaru wybieranych przez firmy dominują jakościowe, niezestandaryzowane metody oceny efektu: rozmowy i obserwacje (z uczestnikami, beneficjentami), na podstawie których można dokonać pewnych ocen i szacunków (80 proc.). Drugim typem działań podejmowanych przez spory odsetek firm, to zebranie i podsumowanie danych ilościowych dotyczących projektu – jego istoty i sposobów jego przeprowadzenia (67 proc.), a także konkluzji merytorycznych wynikających z raportów projektowych (59 proc.).

Badania ewaluacyjne – zarówno ilościowe jak i jakościowe – są przeprowadzane w ponad połowie firm, które oceniają swoje projekty społeczne (54 proc. i 57 proc.). W skali wszystkich firm w Polsce stanowi to poniżej 10 proc. w obu przypadkach.

Firmy stosują najczęściej własny system oceny (67 proc.), sięganie w tych kwestiach do zewnętrznych źródeł jest ponad 2 razy mniej popularne (26 proc.).

Firmy w dwóch trzecich przypadków monitorują efekty projektu nie tylko po nim, ale i w dłuższej perspektywie.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2014 r. na ogólnopolskiej grupie 300 firm zatrudniających min. 5 pracowników oraz 300 organizacji pozarządowych.

Źródło: CR Navigator