Apel do Pani Prezes Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Działania w Zakresie Biznesu i Praw Człowieka

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
1 kwietnia 2015

W dniu 27 marca br. ponad 30 organizacji wystosowało apel do Pani Prezes Rady Ministrów, Ewy Kopacz, o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka, zgodnego z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, przyjętymi jednogłośnie w czerwcu 2011 r. rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ nr A/HRC/17/4.

Sygnatariusze apelu podkreślili fakt, że odpowiednio opracowany Krajowy Plan Działania w zakresie biznesu i praw człowieka jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju opartego na poszanowaniu podstawowych praw człowieka. Jednocześnie wskazali na pilną potrzebę wskazania resortu/ów odpowiedzialnych za realizację ww. zadania i/lub powołanie na poziomie KPRM międzyresortowego zespołu w tym celu, jak również konieczność konsultacji z wszystkimi grupami interesariuszy planu prac prowadzącego do wypracowania ww. Krajowego Planu Działań.

Sygnatariusze zwrócili uwagę, że mimo poparcia ww. rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ przez Polskę, jak również zobowiązania się do opracowania Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka w Konkluzjach Rady UE przyjętych 25 czerwca 2012 roku, poinformowaniu o rozpoczęciu prac Komisji Europejskiej oraz opinii publicznej w Polsce w styczniu 2013 r., dotychczas administracja rządowa nie podjęła skutecznych działań w tym zakresie, co zdaniem sygnatariuszy listu jest przejawem braku systemowej wizji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, który zapewniłby poszanowanie podstawowych wartości zawartych w Konstytucji RP i standardach praw człowieka.

Przypomniano także, że do wypracowania krajowych planów działań wezwały zarówno Rada Praw Człowieka jak i inne instytucje i organizacje międzynarodowe, w tym m.in.: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Rada Europy; zaś plany takie opracowały już m.in. Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, Hiszpania, Dania czy Litwa, a prace rozpoczęło ponad trzydzieści innych, m.in. Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Mozambik, Irlandia, Francja, Meksyk i U.S.A.

Sygnatariusze listu zadeklarowali gotowość włączenia się w działania na rzecz wypracowania Krajowego Planu Działania na każdym z jego etapów.

Jednym z sygnatariuszy apelu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu