Allegro zaprosiło Ambasadorki i Ambasadorów LOB do Poznania, aby mówić o ładzie korporacyjnym

19 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Allegro, BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia, Stena Recycling,

Kolejne spotkanie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się w weekend 25-26.03 w siedzibie Allegro w Poznaniu. Podczas zjazdu członkowie mieli okazję poznać odpowiedzialne praktyki biznesowe firmy oraz wdrożone przez nią rozwiązania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) w zakresie Ładu korporacyjnego (Governance).

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat cyberbezpieczeństwa w firmie, podkreślającej znaczenie zarządzania i ochrony danych osobowych, ryzyka cyberataków oraz sposobów zapobiegania im. Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której dzielono się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem cybernetycznym w organizacjach.

Następnie uczestnicy zapoznali się z obowiązującą dyrektywą RODO, poruszającą tematykę ochrony i przetwarzania danych osobowych. Prezentacja uwypukliła prawa i obowiązki firm i osób prywatnych w zakresie zarządzania danymi osobowymi, w tym potrzebę przejrzystości, odpowiedzialności i świadomej zgody oraz dała wgląd w jaki sposób jest to realizowane w Allegro.

Zaprezentowano również polityki wewnętrzne oraz sposoby, w jakie firma realizuje compliance. Prezentujący podkreślili wagę ustanawiania jasnych wytycznych i procedur, zapewniających etyczne postępowanie i zgodność z przepisami. Ważnym punktem dyskusji była rola kultury firmy w promowaniu odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz potrzeba ciągłej edukacji i szkoleń.

Ambasadorzy i ambasadorki LOB mieli również okazję do zapoznania się ze współpracą Allegro z organami ścigania. Przedstawiciele firmy mówili o znaczeniu współpracy z władzami w celu zapobiegania nielegalnym działaniom. Wypowiedzieli się również nt. bezpieczeństwa i ochrony stron zaangażowanych w proces zakupów na ich platformie. Uczestnicy i uczestniczki spotkania usłyszeli, jak Allegro współpracuje z policją, a także innymi organami ścigania po to by zidentyfikować i usunąć nielegalne produkty z platformy. Dowiedzieli się także jak klienci mogą zgłaszać podejrzane działania zespołowi bezpieczeństwa Allegro.

Przedstawiciele firmy opowiedzieli również o wyzwaniach związanych z weryfikacją autentyczności produktów oraz zapobieganiem sprzedaży podróbek i nielegalnych produktów na platformach e-commerce. Dyskusja, która nastąpiła po prezentacji, skupiła się na strategiach zarządzania tymi wyzwaniami, a także nawiązała do wykorzystania technologii i partnerstwa z organami ścigania i innymi interesariuszami.

Podczas ostatniego zjazdu mówiono również o zarządzaniu aspektami ESG oraz edukacji pracowników. Podkreślone zostało znaczenie ESG w operacjach biznesowych i procesach decyzyjnych. Wybrzmiała istota praktycznych strategii wdrażania ESG do operacji biznesowych oraz roli, jaką edukacja pracowników odgrywa w promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Ostatnim punktem agendy było omówienie zagadnienia związanego z raportowaniem niefinansowym oraz powiązanymi uwarunkowaniami prawnymi i praktycznymi. W prezentacji podkreślono znaczenie raportowania niefinansowego w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności oraz nadchodzącą konieczność raportowania działań związanych z ESG i ich wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczność z perspektywy spółki.

Dzięki współpracy z firmą Stena Recycling, BNP Paribas oraz ERGO Hestia, uczestnicy biorący udział w wydarzeniu wspólnie zastanawiali się nad zmianami zachodzącymi w świecie i ich wpływem na zrównoważony rozwój. Konieczność dostosowania się do zmieniającego się świata i obowiązek przyjęcia zrównoważonych praktyk biznesowych w celu promowania długoterminowego sukcesu coraz wyraźniej wpisuje się w przyszłość nowoczesnego biznesu.

Relację przygotowała Karolina Królikowska, Ambasadorka 19. edycji Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.