Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

6 listopada 2020

Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza uczelnia w Polsce określiła własny program dążenia do zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030. Tym samym uczelnia wpisuje się w globalną troskę o lepsze jutro dla świata i deklaruje konkretne działania na rzecz poprawy losów ludzi, środowiska i całej planety.

ALK poważnie traktuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Jest pionierem w zakresie etyki w biznesie, wspiera tworzenie prospołecznych technologii o dobrosprawczym charakterze. Za strategię i wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) odpowiada dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prof. ALK, powołana we wrześniu 2020 r. na Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i ESR (etyki i społecznej odpowiedzialności). Zespół pod kierownictwem prof. Przegalińskiej-Skierkowskiej, we współpracy z prof. Bolesławem Rokiem, kierownikiem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w ALK, opracował sześć priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla uczelni. Dokonał ich wyboru spośród 17 celów wskazanych w Rezolucji ONZ z 2015 r., znanych jako Agenda 2030.

– Dziś nie wystarczy robić swoje, czyli w przypadku uczelni kształcić i prowadzić badania naukowe, a w przypadku firm dążyć do osiągnięcia sukcesu finansowego. Współcześni liderzy chcą zmieniać świat na lepsze. W Polsce coraz więcej firm tak definiuje swój podstawowy cel działania i wdraża strategię zrównoważonego rozwoju. Jako ekspert doradzający korporacjom w tym procesie pozytywnej zmiany i pracownik naukowy ALK, jestem szczególnie dumny z mojej uczelni, że przeciera pozytywne ścieżki ku lepszemu, zrównoważonemu światu, dając dobry przykład innym instytucjom edukacyjnym w naszym kraju” – mówi dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK.

Sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ALK:

1. Inkluzywna edukacja wysokiej jakości i wsparcie dla uczenia się przez całe życie dla każdego.
2. Równość szans dla kobiet i dziewcząt we wszystkich obszarach życia społecznego.
3. Wspieranie inkluzywnego, zrównoważonego i sprzyjającego innowacjom przemysłu.
4. Uczynienie środowiska człowieka, w tym miast, miejscami bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy ludzkiej.
5. Dostarczanie pozytywnych wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
6. Zapewnienie środków do wdrażania i ożywienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele te zostały opisane i opublikowane 4 listopada 2020 r., by każdy uczestnik społeczności akademickiej mógł zapoznać się z nimi i w codziennej praktyce przyczyniać się do ich osiągnięcia. Celom przypisano konkretne działania i zadania, wraz z systemem pomiaru ich wykonania w przyszłości, tak by zespół prof. Przegalińskiej mógł na bieżąco monitorować stan dochodzenia uczelni do pełnej spójności z założeniami Agendy 2030, co zaplanowano na rok 2030.

– Wyższa uczelnia biznesowa to specyficzna instytucja, nie nastawiona na zysk, ale ukierunkowana na dobre, odpowiedzialne kształcenie przyszłych liderów. Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w takim miejscu ma ogromne znaczenie, bo nie tylko uczymy etyki i odpowiedzialności, ale sami chcemy dawać dobry przykład. Cele Zrównoważonego Rozwoju, które właśnie ogłaszamy, są naszą ambicją dołożenia własnej cegiełki do lepszej przyszłości świata, ale też poważnym zobowiązaniem, z którego się wywiążemy – powiedziała dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prof. ALK.

– Etyczne zachowania w biznesie i odpowiedzialność za środowisko zawsze były bardzo ważne dla naszej uczelni. W kraju jesteśmy pionierem uczenia etyki biznesu i kształcenia ekspertów w zakresie sustainability. Współorganizujemy Ranking Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu. Już od jakiegoś czasu wdrażamy proekologiczne rozwiązania na kampusie, troszczymy się o osoby z niepełnosprawnością, mamy wewnętrzne regulacje zachęcające studentów do postawy etycznej, nie tolerujemy ściągania i braku szacunku dla różnorodnych członków naszej społeczności. To podejście na tyle wyróżnia nas wśród uczelni, że podczas ostatniego forum Ekonomicznego w Davos, w styczniu 2020 r., otrzymaliśmy tytuł Uczelni Pozytywnego Wpływu i trafiliśmy do prestiżowego zestawienia Positive Impact Rating, gdzie znalazło się 30 uczelni biznesowych z całego świata, najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci i studentki ALK uczestniczą również w działaniach związanych z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu, programem edukacyjnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponadto ekspertki i eksperci FOB prowadzą zajęcia na ALK poświęcone tematyce CSR i zrównoważonego rozwoju.

źródło: ALK