Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Już po raz siódmy zostanie wybrany Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ten rok jest szczególny, bowiem zgłoszenia do konkursu przyjmowane są również od osób fizycznych i prawnych, które postanowią zarekomendować kandydata na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Forum Odpowiedzialnego Biznes patronuje konkursowi.

Celem konkursu jest nagrodzenie tych podmiotów, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017.

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne[1] prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

II Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III Kategoria – Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.

IV Kategoria – Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

 

Formularz rekomendacji umożliwiający przekazanie zgłoszenia. Formularz dostępny na stronie www.es.malopolska.pl

Zgłoszenia trwają do 4 września br.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.  Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu.

Organizatorzy przewidzieli nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

 

Pierwszym laureatem konkursu (w 2011) zostało Stowarzyszenie Siemacha nagrodzone za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań wychowawczych, sportu i terapii. W 2012 roku zwyciężyło Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzące Ośrodek Recepcyjno – Szkoleniowy Zielony Dół, w którym pracują osoby chorujące psychicznie. Liderem w 2013 roku została Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz za zbudowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych opartego na instrumentach ekonomii społecznej. Zwycięzcą w 2014 roku zostało Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie. W 2015 r. zwycięzcą konkursu została Spółdzielnia Socjalna „PRIMA” z Pcimia za stworzenie miejsc pracy, których owocem jest wysoka jakość żywienia dzieci i młodzieży oraz kreowanie mody na zdrowe odżywianie. W 2016 roku Kapituła Konkursu nagrodziła Krakowską Spółdzielnię Niewidomych Sanel za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Materiały prasowe

 

[1] osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego