Współpraca międzynarodowa

Forum na arenie międzynarodowej

Ważne miejsce w działalności Forum zajmuje współpraca międzynarodowa. Dzięki zaangażowaniu w działalność na poziomie Unii Europejskiej udaje się nam przenosić do Polski nowe trendy, a  Polska staje się ważnym partnerem w unijnej dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Logo CSR Europe

Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Dzięki tej współpracy działalność Forum zyskała międzynarodowy wymiar. Przekłada się to na europejski charakter realizowanych programów i umożliwia korzystanie z dorobku innych europejskich organizacji. W ramach sieci CSR Europe Polska jako pierwszy kraj spoza Unii Europejskiej, włączyła się w Europejską Kampanię na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 2005.

W maju 2008 roku Forum przystąpiło do Global Compact – inicjatywy  Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, na rzecz promocji idei i zasad  społecznej  odpowiedzialności biznesu. Jest to największa i najważniejsza  inicjatywa  tego typu na świecie.  Przyłączając się do Global Compact  Forum znalazło  się w gronie ponad 5 tys. sygnatariuszy inicjatywy z ponad  120 krajów  świata. Wcześniej Forum współpracowało  z Global Compact  m.in. w 2006  roku przy projekcie „Rozmowy o dobrym biznesie”.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest także partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo), które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

csr360_sForum Odpowiedzialnego Biznesu od 2008 roku jest członkiem CSR360 Global Partner Network – sieci niezależnych organizacji działających na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR360 działa pod przewodnictwem Business in the Community (BITC). CSR360 GPN zostało utworzone 10 lat temu jako inicjatywa Henka Kindsa (CPC Netherlands), Michaela Tuffrey’a (Corporate Citizenship) oraz Davida Halley’a (Business in the Community). Obecnie składa się ze 100 organizacji partnerskich z 60 krajów świata.

Współpraca w ramach CSR360 umożliwia organizacjom partnerskim wzajemną pomoc w promowaniu i szerzeniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich krajach. CSR360 jest platformą wymiany informacji, doświadczeń i narzędzi pomocnych w zwiększaniu zaangażowania firm i umacnianiu sieci przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Sieć oferuje wsparcie dla firm i partnerów przy implementacji kampanii i programów na rzecz społeczeństwa.

CSR360 współpracuje z International Business Leaders Forum (IBLF), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i inicjatywą UN Global Compact (UNGC).

Logo_WBCSD

W maju 2009 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podpisało porozumienie o współpracy z  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.  WBCSD to wiodąca, światowa organizacja zajmująca się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, na czele której stoją CEOs największych firm świata. WBCSD stanowi dla około 200 przedsiębiorstw z ponad 35 krajów platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju. WBCSD wspiera także dialog światowego biznesu z rządami, organizacjami pozarządowymi i międzyrządowymi. Organizacja współpracuje z siecią około 55 narodowych i regionalnych partnerów. Forum jest  jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce.

National_Edition_Globe_Award_

W roku 2009 Forum współtworzyło Globe Award Polish Edition – pierwszą polską edycję Globe Award, międzynarodowej nagrody, która ma na celu promowanie wartościowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i nagradzanie organizacji, które mają osiągnięcia w tym zakresie, a poprzez to wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym społeczeństwie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako pierwsza polska organizacja pozarządowa dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). Jest to organizacja tworząca spójne wytyczne dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane przez różne instytucje na całym świecie.

Jako OS GRI w Polsce, podobnie jak 600 takich partnerów w przeszło 60 krajach, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca organizacje do mierzenia i raportowania swoich ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wyników według międzynarodowych wytycznych. Status OS oznacza także dostęp do szeregu przywilejów, w tym udziału w spotkaniach nt. raportowania i najnowszych projektów GRI.

SDSN-MEMBER-logo

Jako pierwsza polska organizacja została członkiem Sieci Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Solutions Network, SDSN). W dniu 8 stycznia Komitet Wykonawczy sieci zaakceptował naszą kandydaturę. Sieć powstała w ONZ z inicjatywy Sekretarza Generalnego Ban-Ki Moona w 2012 roku. Jej działania skupiają się na mobilizowaniu globalnej wiedzy naukowej i technologicznej w celu promocji praktycznego rozwiązywania problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie nagrody CSR na rzecz partnerstw, innowacji i wpływu) powstał w celu nagrodzenia partnerstw ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.

Polską edycję konkursu koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dowiedz się więcej o edycji 2013